ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.060

Říjen 1997

Kódy pro měny a fondy

ČSN
ISO 4217

97 1003

 

 

idt EN 24217

 

Codes for the representation of currencies and funds

Codes pour la représentation des monnaies et types des fonds

Kodes für die Angaben von Währungen und Geldmitteln

 

Tato norma je identická s ISO 4217:1995, včetně změn

vydaných sekretariátem MA do čísla 93 z 1. ledna 1997.

This standard is identical with ISO 4217:1995, including amendments issued by Secretariat of the MA up to No. 93 dated 01/01/97.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4217 (97 1003) z května 1995 a ČSN ISO 4217/Změna 1:1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26118


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

V článku A.5.1.2 je změněna adresa, telefonní a faxové číslo sekretariátu MA. V tabulce A.1 je provedeno cca 65 změn u jednotlivých entit a jejich měn a změny v poznámkách č. 6, 7 a 8. Tabulky A.2 a A.3 jsou celé přepracovány.

 

Citované normy

ISO 3166   Zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002) (idt ISO 3166:1993)

 

POZNÁMKA - Norma ISO 4217:1995 neobsahuje měny těchto entit: Eritrea, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Mayotte.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hospodářská komora Česlé republiky, IČO 49279530, Ing. Alexander Šafařík

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 4217

Kódy pro měny a fondy

Páté vydání

1995-12-15


 

MDT 01.140.30

Deskriptory: banking, currency, coded presentation, codes, coded character sets, numeric codes

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich schválením Radou ISO jako mezinárodní norma ISO. Schválení mezinárodní normy vyžaduje podle procedurálních pravidel ISO souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 4217 připravil Technický výbor ISO/TC 68 Bankovnictví a souvisící finanční služby. Pátým vydáním se ruší a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 4217:1990) a provádějí v něm drobné změny.

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.

 

Úvod

S rychlým růstem výměny informací na mezinárodním základě se stalo nezbytným zavedení všeobecně použitelných kódů pro označení měn a fondů.

V době publikace této normy neexistuje žádný celosvětový víceúčelový kód měn. Očekává se, že odvětví bez existujícího kódu měn si budou přát jej rychle zavést, zatímco odvětví používající kód měn mohou shledat výhodným přijmout mezinárodní normu jako náhradu za jejich odvětvovou normu.

Patřičná pozornost byla věnována otázkám registrace a publikování individuálních kódů a jejich používání. Tato mezinárodní norma obsahuje základní pokyny pro tyto činnosti.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví strukturu třípísmenového abecedního kódu a ekvivalentního třímístného číselného kódu pro měny a fondy. U měn majících i dílčí jednotky uvádí v desítkovém řádu také vztah mezi nimi a základní měnovou jednotkou.

Mezinárodní norma také stanoví postupy pro orgán odpovědný za její aktualizaci a metodu pro používání kódů.

Tato mezinárodní norma je určena k využití ve všech obchodních a bankovních případech, kde je zapotřebí popsat měny nebo fondy. Je vhodná jak pro ruční používání, tak i pro automatizované systémy.-- Vynechaný text --