ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.020;97.195 Červen 2010

Ochrana kulturního dědictví – Metody zkoušení – Stanovení paropropustnosti vodní páry (dp)

ČSN
EN 15803

96 1502

Conservation of cultural property – Test methods – Determination of water vapour permeability (dp)

Conservation des biens culturels – Méthodes d’essai – Détermination de la perméabilité à la vapeur d’eau (dp)

Erhaltung des kulturellen Erbes – Prüfverfarhren – Bestimmung des Wasserdampfleitkoeffizienten (dp)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15803:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15803:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Národní technické muzeum, IČ 23299, Ing. Ivana Kopecká

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Štejfová

EVROPSKÁ NORMA EN 15803
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2009

ICS 97.195

Ochrana kulturního dědictví – Metody zkoušení – Stanovení paropropustnosti vodní páry (dp)

Conservation of cultural property – Test methods – Determination of water vapour permeability (dp)

Conservation des biens culturels – Méthodes d’essai – Détermination de la perméabilité
à la vapeur d’eau (
dp)

Erhaltung des kulturellen Erbes – Prüfverfarhren – Bestimmung des Wasserdampfleitkoeffizienten (dp)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15803:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 15803:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 346 „Ochrana kulturního dědictví“, jehož sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Poukazuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být subjektem patentového práva. CEN (a/nebo CENELEC) nezodpovídají za identifikaci některých nebo všech odpovídajících patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice a značky 6

4 Podstata zkoušky 7

5 Symboly a zkratky 7

6 Zkušební zařízení 7

7 Příprava zkušebních vzorků 9

7.1 Počet a rozměry zkušebních vzorků 9

7.2 Kondicionování zkušebních vzorků 10

8 Postup zkoušky 10

8.1 Obecně 10

8.2 Podmínky měření 10

8.3 Postup 11

9 Vyjádření výsledků 11

9.1 Kumulativní hmotnostní změna a tok vodní páry 11

9.2 Průnik vodní páry 11

9.3 Propustnost pro vodní páru 11

9.4 Koeficient difúzního odporu vodní páry 11

9.5 Difusní ekvivalent vzduchové vrstvy 11

10 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 13

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení propustnosti pro vodní páru (WVP) porézních anorganických materiálů – součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.