ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Duben 2013

Koupací vany – Připojovací rozměry

ČSN
EN 232

91 4105

 

Baths – Connecting dimensions

Baignoires – Cotes de raccordement

Badewannen – Anschlussmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 232:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 232:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 232 (91 4105) z března 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání text nyní v A.1 obsahuje přesnější určení měřidel odtokového otvoru.

Informace o citovaných dokumentech

EN 274-1 zavedena v ČSN EN 274-1 (13 7210) Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 1: Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 232
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2012

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 232:2003

Koupací vany – Připojovací rozměry

Baths – Connecting dimensions

Baignoires – Cotes de raccordement

Badewannen – Anschlussmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-08-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 232:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Připojovací rozměry 6

3.1 Základní rozměry 6

3.2 Rozměry odtokového otvoru 7

3.3 Volný prostor kolem odtokového otvoru 8

3.4 Rozměry a volný prostor kolem přepadového otvoru 8

3.5 Rozměry a volný prostor kolem otvorů pro armatury pro přívod vody 9

Příloha A (normativní) Zjišťování rozměrů 11

A.1 Zkušební zařízení 11

A.2 Zjištění, zda odtokový otvor odpovídá kontrolnímu kalibru 12

Předmluva

Tento dokument (EN 232:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 232:2003.

Oproti předchozímu vydání text nyní v A.1 obsahuje přesnější určení měřidel odtokového otvoru.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na připojovací rozměry koupacích van bez ohledu na materiál, který byl použit pro jejich výrobu.

Tato evropská norma platí pro koupací vany používané pro domácí účely a doplňuje normy na koupací vany vyrobené z různých materiálů a stávající normy na armatury pro přívod vody a odpadové armatury (EN 200 a EN 274-1), pokud jde o jejich požadavky na rozměry.

POZNÁMKA Závazné jsou pouze rozměry. Tvar předmětu znázorněný na obrázcích byl zvolen jen jako příklad; v žádném případě nepředepisuje tvar předmětu, jehož volba je ponechána na iniciativě výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.