ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Září 2010

Sanitární potřeby – Vany pro sprchové kouty vyrobené z odlévaných síťovaných akrylových desek – Požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 249

91 4117

 

Sanitary appliances – Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets – Requirements and test methods

Appareils sanitaires – Receveurs de douche en feuilles d’acrylique réticulées coulées – Prescriptions et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Duschwannen, hergestellt aus vernetzten gegossenen Acrylplatten – Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 249:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 249:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 251 zavedena v ČSN EN 251 (91 4106) Vany pro sprchové kouty – Připojovací rozměry

EN 263 zavedena v ČSN EN 263 (64 6920) Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 249
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 91.140.70

Sanitární potřeby – Vany pro sprchové kouty vyrobené z odlévaných síťovaných akrylových desek – Požadavky a metody zkoušení

Sanitary appliances – Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets – Requirements and test methods

Appareils sanitaires – Receveurs de douche
en feuilles d’acrylique réticulées coulées – Prescriptions et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Duschwannen, hergestellt aus vernetzten gegossenen Acrylplatten – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 249:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Materiál 6

4.3 Vzhled povrchu 6

4.4 Odtokový otvor 6

4.5 Přepadový otvor 6

4.6 Hrany otvorů 6

4.7 Rozměrové odchylky 7

4.8 Geometrické odchylky 7

4.8.1 Všeobecně 7

4.8.2 Pravoúhlost 7

4.8.3 Přímost stran lemu 7

4.8.4 Přímost spodní hrany lemu 7

4.8.5 Rovinnost horního povrchu lemu 7

4.9 Dno vany pro sprchový kout 7

4.10 Odolnost proti změnám teploty 7

4.11 Odolnost proti nárazu 7

4.12 Přípustné průhyby 7

4.13 Lem 7

5 Označení 8

Příloha A (normativní) Metody zkoušení vany pro sprchový kout 9

A.1 Pořadí zkoušek 9

A.2 Geometrické odchylky 9

A.2.1 Zkušební zařízení 9

A.2.2 Pravoúhlost 9

A.2.3 Přímost strany lemu 11

A.2.4 Přímost spodní hrany lemu 12

A.2.5 Rovinnost horního povrchu lemu 12

A.3 Odolnost proti změnám teploty 13

A.3.1 Zkušební zařízení 13

A.3.2 Postup zkoušky 13

A.4 Odolnost proti nárazu 13

A.4.1 Zkušební zařízení 13

A.4.2 Postup zkoušky 13

A.5 Stanovení průhybů 14

A.5.1 Všeobecně 14

A.5.2 Zkušební zařízení 14

A.5.3 Předběžné zatěžování 15

A.5.4 Zkouška průhybu 1 – Průhyb lemu a dna v důsledku zatížení dna 15

A.5.5 Zkouška průhybu 2 – Průhyb lemu v důsledku zatížení lemu na straně vstupu 16

Bibliografie 19

Předmluva

Tento dokument (EN 249:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty pro domácí účely, vyrobené ze síťovaných odlévaných akrylových desek podle EN 263, což zajišťuje, že výrobek instalovaný podle instrukcí výrobce bude mít při používání uspokojivé vlastnosti.

Tato norma je použitelná pro všechny velikosti a tvary van pro sprchové kouty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.