ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Duben 2009

Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Koupací
vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných
akrylátových desek – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 198

91 4104

 

Sanitary appliances – Baths made from crosslinked cast acrylic sheets – Requirements and test methods

Appareils sanitaires – Baignoires en feuilles d’acrylique réticulées coulées – Exigences et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Badewannen hergestellt aus vernetzten gegossenen Acrylplatten – Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 198:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 198:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 232 zavedena v ČSN EN 232 (91 4105) Koupací vany – Připojovací rozměry

EN 263 zavedena v ČSN EN 263 (64 6920) Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Souvisící ČSN

ČSN 72 4801Výrobky zdravotnické keramiky – Názvy a definice

ČSN 72 4840Výrobky zdravotnické keramiky – Všeobecné technické požadavky

ČSN 72 4841Výrobky zdravotnické keramiky – Zkušební metody

ČSN EN 12764 (91 4103)Sanitární potřeby – Požadavky pro vířivé koupací vany

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 198
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2008

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 198:1987

Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Koupací vany vyrobené z odlévaných
tenkých zesíťovaných akrylátových desek – Požadavky a zkušební metody

Sanitary appliances – Baths made from crosslinked cast acrylic sheets –
Requirements and test methods 

Appareils sanitaires – Baignoires en feuilles
d’acrylique réticulées coulées – Exigences
et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Badewannen
hergestellt aus vernetzten gegossenen Acrylplatten –
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 198:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Materiál 7

4.3 Odolnost povrchové plochy 7

4.4 Odtokový otvor 7

4.5 Přepadový otvor 7

4.6 Hrany otvorů 7

4.7 Armatury pro montáž na koupací vanu 8

4.8 Madla 8

4.9 Rozměrové odchylky 8

4.10 Geometrické odchylky 8

4.10.1 Všeobecně 8

4.10.2 Pravoúhlost 8

4.10.3 Přímočarost okrajů vnějších ploch 8

4.10.4 Přímočarost hran spodních okrajů 8

4.10.5 Rovnost horního povrchu okrajů 8

4.11 Dno koupací vany 8

4.12 Odolnost proti teplotním změnám 8

4.13 Odolnost proti nárazu 8

4.14 Přípustné průhyby 8

4.15 Okraje koupací vany 9

5 Označení 9

Příloha A (normativní)  Zkušební metody pro koupací vany 10

A.1 Pořadí zkoušek 10

A.2 Geometrické odchylky 10

A.2.1 Zkušební přístroje a pomůcky 10

A.2.2 Pravoúhlost 10

A.2.3 Přímočarost okrajů vnějších ploch 11

A.2.4 Přímočarost hran spodních okrajů 12

A.2.5 Rovnost horního povrchu okrajů 13

A.3 Odolnost proti teplotním změnám 13

A.3.1 Zkušební přístroje a pomůcky 13

A.3.2 Postup zkoušky 13

A.4 Odolnost proti nárazu 14

A.4.1 Zkušební pomůcky 14

A.4.2 Postup zkoušky 14

A.5 Stanovení pevnosti (průhybů) 15

A.5.1 Všeobecně 15

Strana

A.5.2 Zkušební pomůcky 15

A.5.3 Metody instalace 16

A.5.4 Předběžné zatěžování 18

A.5.5 Zkouška průhybů 1 – Průhyb okrajů a dna koupací vany při zatížení dna 18

A.5.6 Zkouška průhybů 2 – Průhyb dna a okrajů koupací vany při zatížení dna 19

A.5.7 Zkouška průhybů 3 – Průhyb okraje koupací vany při zatížení delšího okraje 20

A.5.8 Zkouška průhybů 4 – Průhyb okraje koupací vany při zatížení kratšího okraje 21

A.6 Zkouška madla 22

A.6.1 Všeobecně 22

A.6.2 Zkušební přístroje 22

A.6.3 Postup zkoušky 22

Příloha B (informativní)  Identifikace změn proti EN 198:1987 24

Předmluva

Tento dokument (EN 198:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“, jejíž sekretariát je v UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti (texty) tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakákoliv nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 198:1987.

Příloha B obsahuje údaje o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydání.

Revidovaná verze normy obsahuje omezení předmětu normy pro koupací vany vyrobené ze zesíťovaných odlévaných akrylových tenkých desek v souladu s požadavky EN 263 Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití.

Upozorňuje se na EN 14516 „Koupací vany pro domovní použití“, která byla připravena na základě mandátu M/110 „Sanitární potřeby“ uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky na použití značení CE podle Směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EEC).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na koupací vany pro domovní použití, vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek podle EN 263, což zajišťuje, že výrobek instalovaný podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti, pokud bude používán podle pokynů výrobce.

Tato norma je použitelná pro všechny velikosti a tvary koupacích van.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.