ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140.70; 97.040.99                                                                                                                    Březen 2006

Kuchyňské dřezy -
Připojovací rozměry

ČSN
EN 695

91 4107

 

Kitchen sinks - Connecting dimensions

Eviers de cuisine - Cotes de raccordement

Küchenspülen - Anschlussmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 695:2005. Evropská norma EN 695:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 695:2005. The European Standard EN 695:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 695 (91 4107) z ledna 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75378
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13310:2003 zavedena v ČSN EN 13310:2004 (91 4108) Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k tabulce 4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno, IČ: 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 695
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.70; 97.040.95                                                                                     Nahrazuje EN 695:1997

Kuchyňské dřezy -
Připojovací rozměry

Kitchen sinks -
Connecting dimensions

 

Eviers de cuisine -
Cotes de raccordement

Küchenspülen -
Anschlussmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 695:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Odtokové otvory.......................................................................................................................................................................... 6

5    Otvory pro připevnění výtokového ventilu............................................................................................................................... 9

6    Otvory pro přepad..................................................................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 695:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“, jejíž sekretariát je v UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 695:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto Evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje připojovací rozměry pro kuchyňské dřezy pro domovní účely, bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

POZNÁMKA 1 Pro účely této normy termín „domovní“ zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách, kromě těch, kde jsou požadována speciální lékařská opatření.

POZNÁMKA 2 Všechny nákresy jsou jen příklady; jsou přípustné jiné tvary.

Tato norma neplatí pro průmyslové kuchyňské dřezy.-- Vynechaný text --