ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70                                                                                                                               Listopad 2005

Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

ČSN
EN 14296

91 4109

 

Sanitary appliances - Communal washing troughs

Appareils sanitares - Lavabos collectifs

Sanitärausstattungsgegenstände - Reihenwaschanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14296:2005. Evropská norma EN 14296:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14296:2005. The European Standard EN 14296:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74514
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 695 zavedena v ČSN EN 695 (91 4107) Kuchyňské dřezy - Napojovací rozměry

Souvisící ČSN

ČSN EN 13310:2004 (91 4108) Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody (idt EN 13310:2004)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC) z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, IČ 19764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14296
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.70

Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

Sanitary appliances - Communal washing troughs

 

Appareils sanitares - Lavabos collectifs

Sanitärausstattunggegenstände -
Reihenwaschanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14296:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Schopnost čištění............................................................................................................................................................... 6

4.3       Odolnost proti zatížení........................................................................................................................................................ 6

4.4       Životnost................................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 7

5.1       Schopnost čištění............................................................................................................................................................... 7

5.2       Stanovení odolnosti proti zatížení..................................................................................................................................... 7

6          Značení a označování výrobků........................................................................................................................................ 11

7          Prokazování shody............................................................................................................................................................ 11

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

7.2       Počáteční typová zkouška................................................................................................................................................ 11

7.3       Řízení výroby v závodě (FPC)........................................................................................................................................... 12

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující ustanovení směrnice EU
pro stavební výrobky.......................................................................................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14296:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“ činnosti sekretariátu této technické komise zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto Evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace dále uvedených zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na schopnost čištění, odolnost proti zatížení a životnost společných umývacích koryt pro domovní použití.

POZNÁMKA Pro účely této normy termín „domovního použití“ zahrnuje používání v továrních převlékárnách, sportovních klubech, ubytovacích zařízeních pro studenty, nemocnicích a podobných budovách, kromě těch, kde jsou požadována speciální lékařská opatření.-- Vynechaný text --