ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70                                                                                                                                  Březen 2004

Vany pro sprchové kouty -
Připojovací rozměry

ČSN
EN 251

91 4106

 

Shower trays - Connecting dimensions

Receveurs de douche - Cotes de raccordement

Duschwannen - Anschlussmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 251:2003. Evropská norma EN 251:2003 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 251:2003. The European Standard
EN 251:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 251 (91 4106) ze září 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69727
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 251:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 251 ze září 2003 převzala EN 251:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citovaná norma

EN 274-1 zavedena v ČSN EN 274-1 (13 7210) Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmluvě (strana 5) a k tabulce 2 (strana 7) doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, IČO 47952024, Ing. Vojtěch Gába

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 251
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91 140.70                                                                                                     Nahrazuje EN 251:1990

Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry

Shower trays - Connecting dimensions

 

Receveurs de douche - Cotes de raccordement

Duschwannen - Anschlussmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 251:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy .............................................................................................................................................................. 6

3          Připojovací rozměry ............................................................................................................................................................ 7

3.1       Základní rozměry ................................................................................................................................................................ 7

3.2       Rozměry odpadového otvoru ........................................................................................................................................... 8

3.3       Volný prostor okolo odpadového otvoru ......................................................................................................................... 9

3.4       Rozměry a volný prostor okolo přepadového otvoru .................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Určení rozměrů ..................................................................................................................................... 11

A.1       Zkušební zařízení .............................................................................................................................................................. 11

A.2       Určení, zda odpadový otvor odpovídá zkušebnímu přípravku .................................................................................. 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 251:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“ činnosti sekretariátu této technické komise zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2003.

Tento dokument nahrazuje EN 251:1990.

Tento návrh evropské normy*) se vztahuje na vany pro sprchové kouty, které jsou používány pro domácí účely, a doplňuje normy vztahující se na koupací vany**) zhotovené z různých materiálů, existující normy vztahující se na ventily a odpadové armatury (EN 200 a EN 274-1) pokud se jedná o jejich rozměrové požadavky.

Příloha A je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Správně: „Tato evropská norma …“.

**)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Správně: „… na vany pro sprchové kouty …“.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na připojovací rozměry van pro sprchové kouty bez ohledu na materiál, který byl použit pro jejich výrobu.

POZNÁMKA Závazné jsou pouze uvedené rozměry. Tvar zařízení na obrázcích je pouze ilustrativní příklad; v žádném případě neprejudikuje tvar zařízení, který je ponechán na iniciativě výrobce.-- Vynechaný text --