ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040; 91.140.70

Leden 1999

Kuchyňské dřezy – Napojovací rozměry

ČSN
EN 695

91 4107

 

 

 

Kitchen sinks - Connecting dimensions

Eviers de cuisine - Cotes de raccordement

Küchenspülen - Anschlußmaße

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 695:1997. Evropská norma EN 695:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 695:1997. The European Standard EN 695:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53950


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 200 zavedena v ČSN EN 200 Zdravotnětechnické armatury. Všeobecné technické podmínky pro jednoduché ventily a směšovací baterie (Jmenovitá světlost 1/2) PN 10: Minimální výtokový tlak 0,05 MPa (0,5 bar) (13 7102)

EN 411 zavedena v ČSN EN 411 Zdravotnětechnické armatury. Odpadové armatury pro výlevky. Všeobecné technické požadavky (13 7203)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 695

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.040.10

 

Deskriptory: kitchen equipment, sanitary appliances, sinks plumbing fixtures, dimensions, overall dimensions

 

Kuchyňské dřezy - Napojovací rozměry

 

Kitchen sinks - Connecting dimensions

Eviers de cuisine - Cotes de raccordement

Küchenspülen - Anschlußmaße

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Definice

5

2.1

Kuchyňský dřez

5

2.2

Integrovaný přepad

5

3

Odtokové otvory

5

4

Připevňovací rozměry pro výtokový ventil

7

5

Otvory pro přepad

8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 163 „Zdravotnětechnické zařizovací předměty", jejíž sekretariát je v UNI.

Této evropské normě se nejpozději do února 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do února 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato evropská norma doplňuje stávající normy pro výtokové ventily1) a odpadové armatury (EN 200 a EN 411) o připojovací rozměry a funkční požadavky.

 

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na připojovací rozměry domovních kuchyňských dřezů.

Tato norma se vztahuje na kuchyňské dřezy v domácnostech, v penzionech a v obdobných místech použití. Nevztahuje se na kuchyňské dřezy společného stravování a na kuchyňské dřezy s 2 otvory pro výtokový ventil.

 

POZNÁMKA - Uvedené obrázky jsou jen příklady, jsou možné i jiné způsoby provedení.

 -- Vynechaný text --