ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 97.190                                                                                                                               Únor 2020

Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky
pro bytové použití –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 716-1+AC

91 0606

 

Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use –
Part 1: Safety requirements

Mobilier – Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants –
Partie 1: Exigences de sécurité

Möbel – Kinderbetten und Reisekinderbetten für den Wohnbereich –
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungem

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 716-1:2017+AC:2019. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 716-1:2017+AC:2019. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 716-1 (91 0606) z února 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1 zavedena v ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-2:2011+A1:2014 zavedena v ČSN EN 71-2+A1:2014 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 716-2:2017 zavedena v ČSN EN 716-2:2017 (91 0606) Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody

EN 1103 zavedena v ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 716-1:2017+AC
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Březen 2019

ICS 97.140; 97.190                                                                                                     Nahrazuje EN 716-1:2017

Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use –
Part 1: Safety requirements

Mobilier – Lits à nacelle fixes et pliants à usage
domestique pour enfants –
Partie 1: Exigences de sécurité

Möbel – Kinderbetten und Reisekinderbetten
für den Wohnbereich –
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungem

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27 a obsahuje opravu, která byla schválena CEN dne 2019-03-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. No. EN 716-1:2017+AC:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................... 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Materiály............................................................................................................................................................................................ 7

4.2.1... Materiály a povrchy......................................................................................................................................................................... 7

4.2.2... Hořlavost textilií, povrchově upravených textilií a plastových potahů.................................................................................... 7

4.3...... Počáteční stabilita............................................................................................................................................................................ 7

4.4...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 7

4.4.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.4.2... Díry, mezery a otvory na vnitřní straně postýlky......................................................................................................................... 8

4.4.3... Zachycení hlavy na vnější straně postýlky.................................................................................................................................. 8

4.4.4... Body tření a stisku............................................................................................................................................................................ 8

4.4.5... Body zachycení................................................................................................................................................................................ 8

4.4.6... Systémy zajištění............................................................................................................................................................................. 9

4.4.7... Rošt postýlky..................................................................................................................................................................................... 9

4.4.8... Bočnice a čela.................................................................................................................................................................................. 9

4.4.9... Okraj postýlky................................................................................................................................................................................. 10

4.5...... Konečná stabilita........................................................................................................................................................................... 10

4.6...... Velikost matrace............................................................................................................................................................................ 10

5......... Balení............................................................................................................................................................................................... 10

6......... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 10

7......... Označení......................................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Odchylky typu A............................................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 716-1:2017+AC:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje opravu schválenou CEN dne 2019-03-06.

Tento dokument nahrazuje ˜EN 716-1:2017.

Tento dokument zahrnuje opravu, která upravuje 4.4.8.2.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného opravy jsou vyznačeny značkami ˜™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Ve srovnání s EN 716-1:2008+A1:2013 došlo k následujícím úpravám:

    zavedení prvků změny;

    úprava odkazů (EN 716-2:2008 + A1:2013 nahrazena EN 716–2:2017);

    vysvětlení článku 4.4.8.1, „Pohyblivé bočnice“;

    úprava článku 4.4.8.2, „Vzdálenost mezi oporami nohou a vrchní částí bočnic a čel“;

    vysvětlení návodu k použití (kapitola 6);

    doplnění upozornění týkajícího se rizika přidání druhé matrace do postele;

    úprava kapitoly 7 týkajícího se značení.

EN 716 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití, sestává z následujících částí:

    Část 1: Požadavky na bezpečnost;

    Část 2: Zkušební metody.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje bezpečnostní požadavky na dětské postýlky pro bytové použití s vnitřní délkou větší než 900 mm, ale menší než 1 400 mm.

Požadavky se vztahují na postýlku, která je zcela složená a připravená k použití.

Na postýlky, které se mohou přestavět do jiného typu nábytku, například do přebalovacího pultu, dětské ohrádky, se mohou vztahovat další požadavky.

Tato evropská norma se nevztahuje na přenosné postýlky, jesle a kolébky, pro které platí samostatná evropská norma.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.