ICS 91.140.70

ČSN

EN 12764+A1

 

91 4103

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 12764 (91 4103) z ledna 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.