ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10 Listopad 2015

Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz
pro různé stavy biopaliv

ČSN
EN ISO 16993

83 8225

idt ISO 16993:2015

Solid biofuels – Conversion of analytical results from one basis to another

Biocombustibles solides – Conversion de résultats analytiques d’une base en une autre base

Biogene Festbrennstoffe – Umwandlung von Analysenergebnissen einer Bezugsbasis in Ergebnisse mit anderer
Bezugsbasis

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16993:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16993:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15296 (83 8225) z července 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k zavedení mezinárodní normy jako normy evropské. V normě byly upřesněny citované dokumenty.

Informace o citovaných dokumentech

EN 14918 zavedena v ČSN EN 14918 (83 8214) Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

ISO 16948:2015 dosud nezavedena

ISO 16994:2015 zavedena v ČSN EN ISO 16994:2015 (83 8226) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

ISO 18122 dosud nezavedena

ISO 18134-1 dosud nezavedena

ISO 18134-2 dosud nezavedena

ISO 18134-3 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN 14774-1 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 1: Celková voda – Referenční metoda

ČSN EN 14774-2 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda

ČSN EN 14774-3 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN EN 14780 (83 8213) Tuhá biopaliva – Příprava vzorku

ČSN EN ISO 17225 (83 8202) (soubor) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 21748 (01 0290) Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při
odhadování nejistoty měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s. r. o., IČ 45242330, RNDr. Alice Kotlánová

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 16993
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 75.160.10; 27.190 Nahrazuje EN 15296:2011

Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
(ISO 16993:2015)

Solid biofuels – Conversion of analytical results from one basis to another
(ISO 16993:2015) 

Biocombustibles solides – Conversion de résultats
analytiques d’une base en une autre base
(ISO 16993:2015)

Biogene Festbrennstoffe – Umwandlung
von Analysenergebnissen einer Bezugsbasis
in Ergebnisse mit anderer Bezugsbasis
(ISO 16993:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 16993:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16993:2015) vypracovala ISO/TC 238 Tuhá biopaliva ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 335 Tuhá biopaliva, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15296:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16993:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 16993:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Značky a zkratky 7

4 Podstata metody 8

5 Výpočty pro analýzy tuhých biopaliv 8

5.1 Obecně 8

5.2 Další výpočty pro vodík, kyslík a výhřevnost 8

5.3 Obecný vzorec pro přepočet z jednoho stavu na jiný stav 9

Příloha A (informativní) Nástroje kontroly integrity 10

Příloha B (informativní) Tabulky s jednotkami a konverzními faktory 13

Příloha C (informativní) Průvodce použití validačních parametrů 14

Bibliografie 16

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí vzorce, které umožňují analytické údaje týkající se tuhých biopaliv, vyjádřit v různých stavech pro běžné používání. Pozornost je věnována opravám, které mohou být použity na určité stanovené hodnoty pro tuhá biopaliva předtím, než se přepočítají na jiný stav.

V příloze A jsou uvedeny nástroje pro kontroly integrity analytických výsledků. V příloze B jsou uvedeny faktory pro přepočet výpočtu na jiné jednotky. Příloha C je vodítkem pro používání validace parametrů, jak ji lze nalézt v ISO/TC 238 analytických normách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.