ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.080.40 Říjen 2014

Kvalita půdy – Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků – Gravimetrická metoda

ČSN
EN ISO 11461

83 6612

idt ISO 11461:2001

Soil quality – Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves – Gravimetric method

Qualité du sol – Détermination de la teneur en eau du sol en fraction volumique, à ľaide de carottiers – Méthode gravimétrique

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des Wassergehaltes des Bodens als Volumenanteil mittels Stechzylinder – Gravimetrisches Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11461:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11461:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 11465 (83 6635) Kvalita půdy – Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy – Gravimetrická metoda

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 2.1 a 5.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11461
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 13.080.40

Kvalita půdy – Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků – Gravimetrická metoda
(ISO 11461:2001)

Soil quality – Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves – Gravimetric method
(ISO 11461:2001)

Qualité du sol – Détermination de la teneur
en eau du sol en fraction volumique, à ľaide
de carottiers – Méthode gravimétrique
(ISO 11461:2001)

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung
des Wassergehaltes des Bodens als Volumenanteil mittels Stechzylinder – Gravimetrisches Verfahren
(ISO 11461:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11461:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 11461:2001 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 190 Kvalita půdy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11461:2014 technickou komisí CEN/TC 345 Charakterizace půdy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka

Oznámení o schválení

Text ISO 11461:2001 byl schválen CEN jako EN ISO 11461:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Značky 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Přístroje a pomůcky 6

6 Odběr vzorků v terénu 7

7 Postup zkoušky 7

8 Vyjadřování výsledků 8

9 Přesnost a preciznost 8

10 Protokol o zkoušce 9

Bibliografie 10

1Předmět normy

Tato norma popisuje metodu pro gravimetrické stanovení objemové vlhkosti půdy.

Metoda je použitelná pro všechny typy půd, které nebobtnají a nesmršťují se a u kterých je možné použít pro odběr vzorků odběrné válečky. Není použitelná pro půdy, u kterých kameny, pevné kořeny nebo jiné okolnosti znemožňují odběr neporušeného vzorku půdy. Tato metoda se používá jako referenční metoda (např. pro kalibraci nepřímých metod pro stanovení vlhkosti).

POZNÁMKA Stanovení hmotnostní vlhkosti půdy je popsáno v ISO 11465.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.