ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.080.20 Říjen 2014

Kvalita půdy – Stanovení hustoty částic

ČSN
EN ISO 11508

83 6610

idt ISO 11508:1998

Soil quality – Determination of particle density

Qualité du sol – Détermination de la masse volumique des particules

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung der Kornrohdichte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11508:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11508:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 565:1990zavedena v ČSN ISO 565:1994 (25 9601) Zkušební síta – Kovová tkanina, děrovaný plech a elek-
troformovaná folie – Jmenovité velikosti otvorů

ISO 10381-1nezavedena

ISO 11272dosud nezavedena

ISO 11461zavedena v ČSN EN ISO 11461:2014 (83 6612) Kvalita půdy – Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků – Gravimetrická metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11508
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 13.080.20

Kvalita půdy – Stanovení hustoty částic
(ISO 11508:1998)

Soil quality – Determination of particle density
(ISO 11508:1998)

Qualité du sol – Détermination de la masse volumique des particules
(ISO 11508:1998)

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung der Kornrohdichte
(ISO 11508:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11508:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 11508:1998 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 190 Kvalita půdy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11508:2014 technickou komisí CEN/TC 345 Charakterizace půdy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka

Oznámení o schválení

Text ISO 11508:1998 byl schválen CEN jako EN ISO 11508:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Postup zkoušky 7

4.1 Jemnozem (průměr < 2 mm) 7

4.1.1 Podstata zkoušky 7

4.1.2 Přístroje a pomůcky 7

4.1.3 Odběr vzorků 8

4.1.4 Stanovení hustoty 8

4.1.5 Výpočet 8

4.2 Půdní skelet (průměr > 2 mm) 9

4.2.1 Přístroje a pomůcky 9

4.2.2 Stanovení hustoty 9

4.2.3 Výpočet 10

5 Protokol o zkoušce 10

1 Předmět normy

Tato norma popisuje dvě metody pro stanovení hustoty částic půd, která se vypočítá z hmotnosti a objemu půdních částic.

První metoda (4.1) je použitelná pro jemnozem (průměr částic < 2 mm) a druhá metoda (4.2) je použitelná pro pórovitý a nepórovitý půdní skelet (průměr částic > 2 mm).

Hustota částic se může v kombinaci s postupem uvedeným v ISO 11272 používat pro výpočet podílu pevných částic a pórovitosti půdních vrstev.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.