ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.40 Srpen 2013

Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku – Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor

ČSN
EN 12619

83 4742

 

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon – Continuous flame ionisation detector method

Emissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en carbone organique total – Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme

Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentrartion des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs – Kontinuierliches Verfahren mit dem Flammenionisationsdetektor

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12619:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12619:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12619 (83 4742) z května 2000 a ČSN EN 13526 (83 4743) ze září 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V příloze E jsou podrobně uvedeny významné technické změny provedené proti předchozím normám.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15259zavedena v ČSN EN 15259 (83 4785) Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů –
Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

EN 15267-1zavedena v ČSN EN 15267-1 (83 4790) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 1: Obecné principy

EN 15267-2zavedena v ČSN EN 15267-2 (83 4790) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

EN 15267-3:2007zavedena v ČSN EN 15267-3:2008 (83 4781) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

ISO 9169zavedena v ČSN EN ISO 9169 (83 5780) Kvalita ovzduší – Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

EN ISO 14956zavedena v ČSN EN ISO 14956 (83 5550) Kvalita ovzduší – Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČ 60461373, doc. Ing. František Skácel, CSc.,
Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 117 Kvalita ovzduší

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 12619
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2013

ICS 13.040.40 Nahrazuje EN 12619:1999, EN 13526:2001

Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku – Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon – Continuous flame ionisation detector method 

Emissions de sources fixes – Détermination
de la concentration massique en carbone organique
total – Méthode du détecteur continu à ionisation
de flamme

Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung
der Massenkonzentrartion des gesamten gasförmigen
organisch gebundenen Kohlenstoffs – Kontinuierliches
Verfahren mit dem Flammenionisationsdetektor

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12619:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 8

4.1 Plamenový ionizační detektor (FID) 8

4.2 Vzorkovací zařízení 9

5 Požadavky na zařízení a plyny 9

5.1 Požadavky na měřicí systém 9

5.2 Provozní plyny 10

6 Postup měření 11

6.1 Obecně 11

6.2 Nastavení přístroje a zkoušky 11

6.3 Výpočty 12

Příloha A (normativní) Určení charakteristik FID 14

Příloha B (informativní) Základní funkce FID 16

Příloha C (informativní) Nejistoty měření a související statistiky 19

Příloha D (informativní) Pravidla bezpečnosti práce 21

Příloha E (informativní) Významé technické změny 22

Bibliografie 23

Předmluva

Tento dokument (EN 12619:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 264 Kvalita ovzduší, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12619:1999 a EN 13526:2001.

V příloze E jsou podrobně uvedeny významné technické změny provedené proti předchozím normám.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje použití metody plamenového ionizačního detektoru (FID). Metoda je určena k použití jako normovaná referenční metoda měření hmotnostní koncentrace organických plynů a par (vyjádřených jako TVOC) emitovaných stacionárními zdroji (například spalovnami odpadů a procesy používajícími rozpouštědla při měření emisí podle směrnice 2010/75/EU) v rozsahu hmotnostních koncentrací do 1 000 mg/m3.

Tato evropská norma stanoví požadavky na přístroj využívající plamenovou ionizační detekci spolu s postupy jeho použití. Získané výsledky se vyjadřují v miligramech na krychlový metr (mg/m3) celkového organického uhlíku.

Tato evropská norma není určena pro trvale instalované automatizované měřicí systémy (AMS).

Pokud uživatel prokáže shodu založenou na principech uvedených v CEN/TS 14793, může použít alternativní postup.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.