ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080 Říjen 2012

Pomocné půdní látky a substráty –
Stanovení elektrické konduktivity

ČSN
EN 13038

83 6211

 

Soil improvers and growing media – Determination of electrical conductivity

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la conductivité électrique

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13038:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13038:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13038 (83 6211) z května 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13038:2011 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13038 z května 2012 převzala EN 13038:2011 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13040:2007zavedena v ČSN EN 13040:2008 (83 6161) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 1770nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 13038
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2011

ICS 65.080 Nahrazuje EN 13038:1999

Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení elektrické konduktivity

Soil improvers and growing media – Determination of electrical conductivity

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la conductivité électrique

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13038:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Chemikálie a činidla 6

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Úprava vzorku 7

8 Postup zkoušky 7

8.1 Zkušební vzorky procházející sítem (s velikostí ok) 20 mm 7

8.2 Zkušební vzorky procházející sítem (s velikostí ok) 40 mm 7

8.3 Filtrace 7

8.4 Slepé stanovení 7

8.5 Měření konduktivity 7

8.6 Měření elektrické konduktivity filtrátů 8

9 Preciznost 8

10 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Výsledky mezilaboratorní zkoušky pro stanovení elektrické konduktivity 9

Bibliografie 10

Předmluva

Tento dokument (EN 13038:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a substráty, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13038:1999.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je změna předmětu normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení elektrické konduktivity ve vodném výluhu pomocné půdní látky nebo substrátu. Toto stanovení se provádí, aby byla získána indikace obsahu vodorozpustných elektrolytů v pomocných půdních látkách nebo substrátech.

Tato metoda není použitelná pro materiály k vápnění půd a předtvarované materiály, například pro bloky z minerální vlny a pěnových materiálů.

POZNÁMKA Požadavky této normy se mohou lišit od požadavků národních předpisů pro ohlášení příslušného výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.