ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.75; 75.160.10 Červen 2011

Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

ČSN
EN 14588

83 8200

 

Solid biofuels – Terminology, definitions and descriptions

Biocomustibles solides – Terminologie, définitions et descriptions

Feste Biobrennstoffe – Terminologie, Definitionen und Beschreibungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14588:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14588:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 14588 (83 8200) ze září 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti původní normě dochází k rozšíření pojmů a upřesnění některých definic.

Souvisící ČSN

ČSN EN 14961-1 (83 8202)Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky

Citované předpisy

2007/589/ES Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla doplněna informativní národní poznámka společná pro termíy 4.122, 4.127, 4.165, 4.168, 4.171, 4.173.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s. r. o., IČ 45242330, RNDr. Alice Kotlánová; Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c., IČ 00027031

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 14588
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2010

ICS 01.040.75, 75.160.10 Nahrazuje CEN/TS 14588:2003

Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

Solid biofuels – Terminology, definitions and descriptions

Biocomustibles solides – Terminologie, définitions
et descriptions

Feste Biobrennstoffe – Terminologie, Definitionen
und Beschreibungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14588:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 14588:2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 335 „Tuhá biopaliva“, jejíž sekre-tariát je zajišťován SIS.

Této normě je nutno nejpozději do dubna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2011.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu jsou předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14588:2003.

Příloha A a příloha B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Podstata normy 9

4 Termíny a definice 10

Příloha A (informativní) Překlad 42

Příloha B (informativní) Seznam termínů definovaných CEN/TS 15357:2006 − Tuhá alternativní paliva 57

Index klíčových slov (řazení podle anglických termínů) 59

Index klíčových slov (řazení podle českých termínů) 63

Bibliografie 68

 

 

Introduction 6

1 Scope 7

2 Normative references 9

3 Principle 9

4 Terms and definitions 10

Annex A (informative) Translation 42

Annex B (informative) List of terms defined by CEN/TS 15357:2006 − Solid recovered fuels 57

Index (accorging to english terms ) 59

Index (according to czech terms) 63

Bibliografie 68

 

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma byla vypracována v souladu s normou ISO 10241 [1]. Jako základ pro tuto evropskou normu kromě mezinárodních norem (viz Citované norma-tivní dokumenty) byly schváleny národní normy a příručky [2], [3], [4] a [5]. Kromě toho během sestavování tohoto dokumentu byly některé pojmy, důležité v některých státech, přidány do této mezinárodní terminologie.

Odpad je definován v článku 1(a) směrnice Rady 75/442/EHS [6] a některé z daných termínů spadají do této kategorie. Avšak zdroje uvedené v předmětu této normy jsou z rozsahu směrnice 2000/76/ES („směrnice o spalování odpadu“) [7] vyloučeny. V následující evrop-
ské normě se namísto právní definice termínu odpad používá technický termín zbytek pro přesně stanovené toky vedlejších produktů vznikajících v oblasti zeměděl-
ství, lesnictví a v souvisejících průmyslových provozech. Termíny a definice jsou podle možností sjednoceny se současnou terminologií používanou v oblasti řídících a re-
gulačních činností.

 

This European Standard has been performed in accordance with ISO 10241 [1]. Beside international standards (see References) approved national standards and manuals [2], [3], [4], [5] provided the basis of this European Standard. Moreover, some terms important within specific nations were added to the international terminology during compilation of this document.

Waste is defined in Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC [6] and some of the given terms fall within this category. However, sources within the scope of this European Standard are excluded from the scope of Directive 2000/76/EC (“waste incineration directive”) [7]. In this European Standard, instead of the legal definition waste the technical term residue is used for well-defined side-streams from agricultural, forestry and related industrial operations. The terms and definitions are harmonised as far as possible with the current language used in management as well as in regulatory activities.

 

1Předmět normy

 

1Scope

V této evropské normě se definují termíny prostu-pující všemi standardizačními pracemi v rámci technické komise CEN/TC 335. Podle stanoviska CEN/TC 335 lze tuto evropskou normu uplatnit na tuhá biopaliva pochá-zející z následujících zdrojů:

 • produkty zemědělství a lesnictví;

 • rostlinný odpad ze zemědělství a lesnictví;

 • rostlinný odpad z potravinářského průmyslu;

 • dřevní odpad s výjimkou dřevního odpadu, který může obsahovat organické halogenované sloučeniny nebo těžké kovy, jež jsou výsledkem ošetření konzer-vačními prostředky na dřevo nebo nátěrovými hmo-tami, a které zahrnují zvláště takový dřevní odpad, který pochází ze staveb a demoliční odpad;

 • odpadní korek;

 • vláknitý rostlinný odpad ze zpracování přírodní buničiny a z výroby papíru z celulózy, je-li spolu-spalován v místě výroby a vzniklé teplo je rekupe-rováno.

Začlenění tohoto rozsahu do kontextu biomasa/biopalivo je uvedeno na obrázku. 1

 

This European Standard defines terms concerned in all standardisation work within the scope of CEN/TC 335. According to CEN/TC 335 this European Standard is applicable to solid biofuels originating from the following sources:

 • products from agriculture and forestry;

 • vegetable waste from agriculture and forestry;

 • vegetable waste from the food processing industry;

 • wood waste, with the exception of wood waste which may contain halogenated organic compounds or heavy metals as a result of treatment with wood preservatives or coating, and which includes in particular such wood waste from construction- and demolition waste;

 • cork waste;

 • fibrous vegetable waste from virgin pulp production and from production of paper from pulp, if it is co-incinerated at the place of production and heat generated is recovered.

The embedding of the scope within the biomass/biofuel field is given in Figure 1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.