ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.030.01 Květen 2011

Charakterizace odpadů – Názvosloví –
Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

ČSN
EN 13965-2

83 8001

 

Characterization of waste – Terminology – Part 2: Management related terms and definitions

Caractérisation des déchets – Terminologie – Partie 2: Termes et définitions relatifs à la gestion

Charakterisierung von Abfällen – Terminologie – Teil 2: Managementbezogene Begriffe und Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13965-2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13965-2:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13965-2 (83 8001) z února 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou uvedeny v předmluvě.

Z normy byly vypuštěny národní přílohy NA a NB.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES z 1994-12-20, o obalech a obalových odpadech (94/62/EC). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady 1999/31/ES z 1999-04-26, o skládkách odpadů (1999/31/EC). V České republice je tato směrnice zavedena vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání opadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES z 2000-12-4, o spalování odpadů (2000/76/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES z 2008-11-19 o odpadech a o zrušení některých směrnic (2008/98/EC). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyl-
tetrachlordifenylmetanem, monomethyldichlordifenylmetanem, monomethyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání opadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jindřiška Nesvadbová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

EVROPSKÁ NORMA EN 13965-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2010

ICS 01.040.13; 13.030.01 Nahrazuje EN 13965-2:2004

Charakterizace odpadů – Názvosloví –
Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

Characterization of waste – Terminology –
Part 2: Management related terms and definitions 

Caractérisation des déchets – Terminologie –
Partie 2: Termes et définitions relatifs à la gestion

Charakterisierung von Abfällen – Terminologie –
Teil 2: Managementbezogene Begriffe und Definitionen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13965-2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Pracovní postup 7

3 Termíny a definice 7

Příloha A (informativní) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 16

Příloha B (informativní) Zvláštní aspekty terminologie odpadů 17

Příloha C (informativní) Vybrané termíny a definice z národních legislativ 18

Příloha D (informativní) Abecední rejstřík 19

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN 13965-2:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 292 „Charakterizace odpadů“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13965-2:2004.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (EN 13965-2:2004), které bylo podrobeno menší revizi. Tato revize se týká pouze odstranění odchylky A, kterou používalo Nizozemsko.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována s cílem pomoci organizacím aktivním v různých oblastech a aspektech nakládání s odpady. Jejím cílem je utvoření základní a společné terminologie používané při komunikaci mezi těmito organizacemi. Tato evropská norma by měla být vždy používána s ohledem na stanovený záměr, např. v případech, kdy se jedná o prokázání shody v předepsaných ustanoveních nebo v případě smluvního vztahu mezi subjekty činnými při nakládání s odpady.

K úplnému porozumění musí být tato norma často uvažována v kontextu řady evropských norem nebo národ-
ních předpisů pokrývajících oblast odpadů.

Termíny pro nakládání s odpady jsou definovány a používány v legislativě EU a v nařízeních jednotlivých členských států EU. Tyto termíny jsou obsaženy v seznamu termínů s odkazem na příslušný oficiální text uvedený v příloze A.

POZNÁMKA Uživatel by měl používat nejnovější verzi legislativy EU.

Terminologie odpadů je důležitá z toho důvodu, že zahrnuje termíny a definice pocházející z různých fází technického rozvoje společnosti. Výsledkem toho byla nejednoznačnost ve významu určitých termínů, což často vedlo k nedorozuměním a dílčí optimalizaci systémů. Viz přílohu B.

Tato řada norem byla harmonizována, jak to jen bylo prakticky možné, s ostatní terminologií pro odpady, používanou v rozsahu působnosti CEN a ISO.

1 Předmět normy

Tato evropská norma EN 13965-2 Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2: Termíny a definice vztahující se k nakládání s odpady uvádí souhrn vybraných a aktualizovaných termínů a definic určených například pro výrobce, odpadový průmysl a pro osoby pověřené tvorbou předpisů v oblasti nakládání s odpady. Je harmonizovaná s aktuální terminologií běžně používanou v managementu i v předpisech. Obsahuje (viz přílohu C) odkazy na národní termíny a definice, a pokud byla vyjádřena potřeba, s bibliografickými odkazy. Neobsahuje termíny vztahující se k jednotlivým činnostem.

Do oblasti působnosti CEN/TC 292 nespadají radioaktivní odpady. Proto nejsou tyto termíny obsaženy v této normě.

Definice uvedené v jiných normách s předmětem odlišným od předmětu této evropské normy se mohou odlišovat od definicí uvedených v této normě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.