ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10 Duben 2010

Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody –
Metoda sušení v sušárně –
Část 1: Celková voda – Referenční metoda

ČSN
EN 14774-1

83 8220

 

Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 1: Total moisture – Reference method

Biocombustibles solides – Détermination de la teneur en humidité – Méthode par séchage à l’étuve – Partie 1: Humidité totale – Méthode de référence

Feste Biobrennstoffe – Bestimmung des Wassergehaltes – Ofentrocknung – Teil 1: Gesamtgehalt an Wasser – Referenzverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14774-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14774-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 14774-1 (83 8220) z března 2005.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

CEN/TS 14588:2003zavedena v ČSN P CEN/TS 14588:2005 (83 8200) Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

CEN/TS 14778-1zavedena v ČSN P CEN/TS 14778-1(83 8211) Tuhá biopaliva – Vzorkování – Část 1: Metody vzorkování

CEN/TS 14778-2zavedena v ČSN P CEN/TS 14778-2 (83 8211) Tuhá biopaliva – Vzorkování – Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty

CEN/TS 14780zavedena v ČSN P CEN/TS 14780 (83 8213) Tuhá biopaliva – Metody přípravy vzorku

Souvisící ČSN

ČSN EN 14774-2 (83 8220)Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda

ČSN EN 14774-3 (83 8220)Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN ISO 5725-1 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ 45242330, RNDr. Alice Kotlánová

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 14774-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2009

ICS 75.160.10 Nahrazuje CEN/TS 14774-1:2004

Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně –
Část 1: Celková voda – Referenční metoda

Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method –
Part 1: Total moisture – Reference method 

Biocombustibles solides – Détermination de la teneur en humidité – Méthode par séchage à l’étuve – Partie 1: Humidité totale – Méthode de référence

Feste Biobrennstoffe – Bestimmung
des Wassergehaltes – Ofentrocknung –
Teil 1: Gesamtgehalt an Wasser – Referenzverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-09-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14774-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Přístroje a pomůcky 6

6 Příprava vzorku 7

7 Postup 7

8 Výpočet 7

8.1 Všeobecně 7

8.2 Obsah vody ve vlhkém stavu 8

8.3 Obsah vody v bezvodém stavu 8

9 Shodnost 8

10 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 9

Předmluva

Tento dokument (EN 14774-1:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 335 „Tuhá biopaliva“, jejíž sekretariát je zajišťován SIS.

Této normě je nutno nejpozději do dubna 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2010.

Existuje možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nemá odpovědnost za identifikaci některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14774-1:2004.

Tento dokument byl připraven na základě mandátu, který dala komisi CEN Evropská komise a Evropská asociace volného obchodu (EFTA) a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

EN 14774 sestává z následujících částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Tato metoda by měla být použita při vyžadování vysoké přesnosti stanovení obsahu vody. Metoda popsaná v tomto dokumentu je použitelná pro všechna tuhá biopaliva.

Obsah celkové vody v biopalivech není absolutní hodnotou, a proto podmínky pro toto stanovení musí být normalizovány, aby umožnily provádění srovnávacích stanovení.

POZNÁMKAJestliže se pro biomasu používá termín obsah vody, může to být zavádějící, neboť nezpracovaná biomasa často obsahuje různá množství těkavých sloučenin (extrahovatelných), která se mohou odpařovat při stanovení obsahu vody sušením v sušárně (viz bibliografii).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.