ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.180. 61.020 Prosinec 2009

Ergonomie tepelného prostředí – Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu
proti odpařování

ČSN
EN ISO 9920

83 3553

idt ISO ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01

Ergonomics of the thermal environment – Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing
ensemble

Ergonomie des ambiances thermiques – Détermination de l’isolement thermique et de la résistance à l’évaporation
d’une tenue vestimentaire

Ergonomie der thermischen Umgebung – Abschätzung der Wärmeisolation und des Verdunstungswiderstandes einer
Bekleidungskombination

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9920:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9920:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9920 (83 3553) z prosince 2007. 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Byly provedeny opravy rovnice (38), obrázku A.1, článku F.1, rovnice (F.8), rovnice G.6, tabulky A.2, přílohy A, přílohy C, a byly provedeny redakční úpravy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna - ERGOTEST, IČ 11131292

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9920
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2009

ICS 13.180. 61.120 Nahrazuje EN ISO 9920:2007

Ergonomie tepelného prostředí – Hodnocení tepelné izolace oděvu
a odporu oděvu proti odpařování
(ISO 9920:2007, opravená verze 2008-11-01)

Ergonomics of the thermal environment – Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble
(ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)

Ergonomie des ambiances thermiques –
Détermination de l’isolement thermique
et de la résistance à l’évaporation d’une tenue
vestimentaire
(ISO 9920:2007,
Version corrigé 2008-11-01

Ergonomie der thermischen Umgebung –
Abschätzung der Wärmeisolation
und des Verdunstungswiderstandes einer
Bekleidungskombination
(ISO 9920:2007,
Korrigierte Fassung 2008-11-01)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-05-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9920:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 9920:2007, opravená verze 2008-11-01, byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 159 „Ergonomie“ mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a převzat jako EN ISO 9920:2009 Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [anebo CENELEX] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9920:2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9920:2007, opravená verze 2008-11-01, byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 9920:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Použití této mezinárodní normy 10

4 Stanovení tepelné izolace oděvu založené na tabulkách hodnot měřených na pevné tepelné figuríně 12

4.1 Všeobecně 12

4.2 Izolační hodnoty oděvních kompletů 12

4.3 Hodnoty tepelné izolace založené na jednotlivých částech oděvu 13

4.4 Celková tepelná izolace upravená podle malých odlišností ve složení 13

4.5 Výpočet tepelné izolace oděvních kompletů 14

4.6 Výpočet tepelné izolace jednotlivých částí oděvu 14

5 Stanovení plošného faktoru oděvu 14

6 Stanovení povrchu (nebo ohraničení) izolační vrstvy vzduchu 15

7 Stanovení odporu proti odpařování 16

7.1 Všeobecně 16

7.2 Stanovení odporu oděvu proti odpařování založené na tabulkách hodnot měřených
na pevné tepelné figuríně 16

7.3 Stanovení odporu oděvu proti odpařování založené na poměru k jeho odporu proti suchému teplu 16

8 Vliv tělesných pohybů a proudění vzduchu na tepenou izolaci oděvu a odpor oděvu proti odpařování 17

8.1 Všeobecně 17

8.2 Korekce tepelné izolace oděvu 17

8.3 Korekce odporu oděvu proti odpařování 22

8.4 Jiné činnosti než chůze 24

8.5 Relativní rychlost proudění vzduchu 24

9 Další faktory ovlivňující tepelnou izolaci oděvu 26

9.1 Všeobecně 26

9.2 Polohy 26

9.3 Vliv místa 26

9.4 Vliv tlaku 26

9.5 Vlhnutí 26

9.6 Praní 26

Příloha A (normativní) Hodnoty tepelné izolace pro oděvní komplety 27

Příloha B (normativní) Hodnoty tepelné izolace pro jednotlivé části oděvu 44

Příloha C (normativní) Hodnoty ukazatele propustnosti pro páru (permeability) oděvních komletů 71

Příloha D (informativní) Měření tepelné izolace a odporu oděvního kompletu proti odpařování na tepelné figuríně 85

Příloha E (informativní) Měření tepelné izolace a odporu oděvního kompletu proti odpařování na skutečné osobě 90

Příloha F (informativní) Různé vyjádření tepelné izolace oděvu 91

Příloha G (informativní) Stanovení tepelných výměn reflexního oděvu 92

Příloha H (informativní) Vodítko pro určování plochy pokrytého povrchu těla 94

Bibliografie 96

Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady mezinárodních norem určených k použití při zkoumání tepelného
prostředí. Je základním dokumentem pro posuzování tepelných vlastností oděvu (tepelnou izolaci a odpor proti
odpařování). Je nutné znát tyto hodnoty, jestliže má být hodnocena tepelná zátěž nebo míra komfortu související s fyzickým prostředím normovanými postupy. Tepelné charakteristiky uvedené v této normě platí pro ustálený stav. Nejsou zde přitom posuzovány vlastnosti jako jsou ochranný účinek oděvů, jejich nasákavost atd.

V této mezinárodní normě je kladen důraz na stanovení tepelných charakteristik. Tepelný odpor a odpor proti odpařování může být také naměřen přímo, jak se uvádí v přílohách.

Tato mezinárodní norma není zaměřena na místní tepelnou izolaci na různých částech těla, ani na ztrátu komfortu v důsledku nejednotného rozložení oblečení na těle.

Tepelná rovnováha člověka v neutrálním, chladném a teplém prostředí je ovlivněna nošeným oděvem. K posuzování tepelné zátěže člověka v chladu [izolační index IREQ (viz ISO/TR 11079)], za neutrálních podmínek [ukazatelé PMV-PPD (viz ISO 7730)] a v horku [index požadované intenzity pocení (viz ISO 7933)], musí být známy tepelné vlastnosti oděvu, tj. tepelná izolace a odpor proti odpařování.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postup k posuzování tepelných vlastností oděvu (odpor proti úbytku suchého tepla a odpor proti odpařování) za konstantních zkušebních podmínek. Postupy se zakládají na známých hodnotách pro jednotlivé části oděvu, celkové oblečení a textilie. Je pojednáván vliv tělesných pohybů a průchodu vzduchu oděvem na tepelnou izolaci a na odpor proti odpařování.

Tato mezinárodní norma

– se nezabývá místní tepelnou izolací na různých částech těla ani úbytkem komfortu v důsledku asymetrického rozložení oděvu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.