ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.99 Říjen 2009

Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů –
Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

ČSN
EN 15267-2

83 4790

 

Air quality – Certification of automated measuring systems – Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process

Qualité de l’air – Certification des systèmes de mesurage automatisés – Partie 2: Evaluation initiale du système de gestion de la qualité des fabricants d’AMS et surveillance après certification du procédé de fabrication

Luftbeschaffenheit – Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen – Teil 2: Erstmalige Beurteilung
des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers und Überwachung des Herstellungsprozesses der Zertifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15267-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15267-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 9001:2000 )

EN ISO/IEC 17021 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČ 60461373, Doc. Ing. František Skácel, CSc. a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 117 Kvalita ovzduší

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 15267-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 13.040.99

Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů –
Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

Air quality – Certification of automated measuring systems –
Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management systém
and post certification surveillance for the manufacturing process 

Qualité de l’air – Certification des systèmes
de mesurage automatisés –
Partie 2: Evaluation initiale du système de gestion
de la qualité des fabricants d’AMS et surveillance après certification du procédé de fabrication

Luftbeschaffenheit – Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen –
Teil 2: Erstmalige Beurteilung
des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers
und Überwachung des Herstellungsprozesses
der Zertifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15267-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tato norma (EN 15267-2:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Velká pozornost je věnována možnosti, že některé části této normy mohou být předmětem patentových práv. CEN (nebo CENELEC) však nezodpovídá za působnosti těchto patentových práv.

Tato norma je 2. částí evropské normy:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Systémy managementu kvality 8

4.1 Všeobecné požadavky 8

4.2 Požadavky na dokumentaci 8

5 Odpovědnost managementu 9

5.1 Angažovanost a aktivita managementu 9

5.2 Zaměření na zákazníka 9

5.3 Politika kvality 9

5.4 Plánování 9

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 9

5.6 Přezkoumání systému managementu 10

6 Management zdrojů 10

6.1 Poskytování zdrojů 10

6.2 Lidské zdroje 10

6.3 Infrastruktura 10

6.4 Pracovní prostředí 10

7 Realizace produktu 10

7.1 Plánování realizace produktu 10

7.2 Procesy týkající se zákazníka 10

7.3 Konstrukce a vývoj 11

7.4 Nákup 11

7.5 Výroba a poskytování služeb 12

7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 12

8 Měření, analýza a zlepšování 13

8.1 Obecně 13

8.2 Monitoring a měření 13

8.3 Řízení neshodného produktu 13

8.4 Analýza dat 13

8.5 Zlepšování 13

9 Posuzování 14

9.1 Výchozí posouzení 14

9.2 Následný dohled 14

Příloha A (informativní)  Postup pro management a posuzování konstrukčních změn 15

Bibliografie 16

 

Úvod

Certifikace automatizovaných měřicích systémů (AMS) vychází z požadavků určených směrnicemi Evropského společenství (EU), které vyžadují přímo či nepřímo, aby AMS splňovaly měřítka výkonu, maximální přípustné nejistoty a požadované výsledky zkoušek. Tyto směrnice zahrnují Směrnici o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení [1], Směrnici o spalování odpadů [2], Rámcovou směrnici o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší [3] a příslušné dceřiné směrnice [4], [5], [6] a [7].

Tyto AMS v průběhu výroby zpravidla podléhají konstrukčním změnám. Je proto důležité zajistit, aby tyto změny nepozměnily daný AMS natolik, že neodpovídá svému certifikovanému výkonu. Pro řízení těchto konstrukčních změn v rámci certifikace AMS určuje tato evropská norma požadavky na:

Tato evropská norma dodržuje strukturu EN ISO 90001:2000 tak, že se čísla kapitol 4 až 8 této normy shodují s čísly kapitol EN ISO 9001:2000. Avšak tato evropská norma předem nevylučuje použití jiných systémů managementu kvality srovnatelných s cíli EN ISO 9001:2000.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na systém managementu kvality výrobce, výchozí posouzení řízení výroby výrobce a trvalý dohled nad vlivem následných konstrukčních změn na výkon certifikovaných automatizovaných měřicích systémů.

Tato evropská norma rovněž slouží jako referenční dokument pro audit systému managementu kvality výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.