PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.40 Únor 2009

Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Návod k vypracování normovaných metod

ČSN P
CEN/TS 15674

83 4788

 

Air quality – Measurements of stationary source emissions – Guidelines for the elaboration of standardised methods

Qualité de l’air – Measures des émissions de sources fixes – Lignes directrices pour l’élaboration de méthodes normalisées

Luftbeschaffenheit – Messung von Emissionen aus stationären Quellen – Leitlinien zur Erarbeitung von standardisierten Verfahren

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15674:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15674:2007. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15674 (83 4788) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí CEN/TS 15674:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN P CEN/TS 15674 ze srpna 2008 převzala CEN/TS 15674:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15674:2007 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13284-1:2001 zavedena v ČSN EN 13284-1:2002 (83 4617) Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu – Manuální gravimetrická metoda

EN 15259:2007 zavedena v ČSN EN 15259:2008 (83 4785) Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

CEN/TS 14793zavedena v ČSN P CEN/TS 14793 (83 5560) Stacionární zdroje emisí – Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě

CEN/TS 15675zavedena v ČSN P CEN/TS 15675 (83 4789) Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.5.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc. a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 15674
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Říjen 2007

ICS 13.040.40

Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Návod k vypracování normovaných metod

Air quality – Measurements of stationary source emissions – Guidelines
for the elaboration of standardised methods 

Qualité de l’air – Mesure des émissions de sources fixes – Lignes directrices pour l’élaboration
de méthodes normalisée

Luftbeschaffenheit – Messung von Emissionen
aus stationären Quellen – Leitlinien zur Erarbeitung
von standardisierten Verfahren

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2007-09-18 pro přechodné použití.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o jejich připomínky, zvláště o odpověď, jestli může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Členové CEN jsou žádáni oznámit existenci této CEN/TS stejným způsobem jako pro EN a učinit tuto CEN/TS dostupnou. Je přípustné udržovat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS) dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 15674:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15674:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tento dokument byl vypracován pracovní skupinou WG 19 „Strategie měření“ technické komise CEN/TC 264 jako jeden ze tří základních dokumentů pro měření emisí ze stacionárních zdrojů:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět technické specifikace 7

2 Normativní dokumenty 7

3 Základní doporučení a požadavky 7

4 Kapitoly obsahující specifická doporučení a požadavky 9

4.1 Úvod 9

4.2 Předmět normy 9

4.3 Normativní odkazy 9

4.4 Termíny a definice 9

4.5 Podstata metody 9

4.6 Přístroje, materiály a chemikálie 9

4.7 Pracovní postup 9

4.8 Validace výsledků a výpočty 11

4.9 Protokol o měření 12

4.10 Charakteristiky 12

4.11 Přílohy 12

Příloha A (informativní)  Termíny a definice používané v normách pro měření kvality ovzduší 13

Příloha B (informativní)  Vypracování normovaných referenčních metod měření kvality ovzduší 22

Bibliografie 23


Úvod

Tato technická specifikace CEN uvádí návod, který má pomoci periodické revizi evropských norem prováděné každých pět let CEN/TC 264 a vypracování nových norem. Má zajistit, aby revidované normy a nové normy při jejich využití v rámci akreditace nebo mimo něj:

Má se za to, že tyto významné rozdíly či nepochopení a případné nekonzistence by na jedné straně mohly snížit jakost a srovnatelnost údajů naměřených podle těchto evropských norem pro měření emisí v rámci Evropské unie, a na druhé straně vyústit v nekalou soutěž mezi evropskými laboratořemi v oblasti měření emisí.

Tuto normu lze použít i v oblasti měření kvality volného ovzduší.

1Předmět technické specifikace

Tento dokument uvádí doporučení a stanoví požadavky na vypracování normovaných referenčních metod měření kvality ovzduší v oblasti emisí stacionárních zdrojů vypracované technickou komisí CEN/TC 264 a jejich využití v rámci akreditace nebo mimo něj. Má usnadnit práci pracovních skupin při zpracování a harmonizaci technických norem vytvářených technickou komisí CEN/TC 264.

Posláním tohoto dokumentu je splnění specifických požadavků určených CEN/TS 15675 při přípravě jednotlivých norem pro měření, a to buď přímo nebo prostřednictvím EN 15259.

Tento dokument určuje termíny a definice použitelné v ostatních normách týkajících se kvality ovzduší.

Tento dokument určuje pravidla CEN jak byla stanovena v zásadách CEN/BOSS a ve Vnitřních předpisech v části 3 (Směrnice PNE) v oblasti emisí ze stacionárních zdrojů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.