ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20                                                                                                                          Květen 2008

Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční
brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití
a filtry k přímému pozorování slunce

ČSN
EN 1836+A1

83 2437

 

Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general use and filters for direct observation of the sun

Equipement de protection individuelle de l’oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements
solaires pour usage général
et filtres pour observation directe du soleil

Persönlicher Augenschutz - Sonnenbrillen und Sonnenschutzfilter für den allgemeinen Gebrauch und Filter für die direkte
Beobachtu
ng der Sonne

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1836:2005+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1836:2005+A1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1836 (83 2437) z března 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80999


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2007 a opravu z 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text " “, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 165:2005 zavedena v ČSN EN 165 (83 2400) Osobní prostředky k ochraně očí - Slovník

EN 166:2001 zavedena v ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

EN 167:2001 zavedena v ČSN EN 167 (83 2411) Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

EN 168:2001 zavedena v ČSN EN 168 (83 2412) Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

EN 1811 zavedena v ČSN EN 1811 (42 1656) Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda

EN 12472 zavedena v ČSN EN 12472 (42 1657) Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

CIE 85:1989 nezavedena

ISO 8624:2002 zavedena v ČSN EN ISO 8624 (19 5101) Oční optika - Brýlové obruby - Způsob měření a terminologie

ISO/CIE 10526:1999 nezavedena

ISO/CIE 10527:1991 nezavedena

IEC 60050-845:1987 zavedena v ČSN IEC 50(845) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                 EN 1836:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                             Září 2007

ICS 13.340.20                                                                                                            Nahrazuje EN 1836:2005

Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry
pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce

Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general use and filters
for direct observation of the sun

 

Equipement de protection individuelle de l’oeil -
Lunettes solaires
et filtres de protection contre les rayonnements
solaires pour usage général et filtres pour observation
directe du soleil

Persönlicher Augenschutz - Sonnenbrillen
und Sonnenschutzfilter für den allgemeinen Gebrauch
und Filter für die direkte Beobachtung der Sonne

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-28 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2007-08-03 a opravu vydanou 2006.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 1836:2005+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na filtr............................................................................................................................................................... 11

4.1       Činitel prostupu................................................................................................................................................................. 11

4.2       Optická mohutnost zorníku.............................................................................................................................................. 15

4.3       Rozptyl světla...................................................................................................................................................................... 15

4.4       Kvalita materiálu a povrchu............................................................................................................................................. 15

4.5       Pevnost................................................................................................................................................................................ 16

4.6       Odolnost proti záření......................................................................................................................................................... 16

4.7       Odolnost proti vznícení..................................................................................................................................................... 16

5          Požadavky na kompletní protisluneční brýle (obruby s filtry)..................................................................................... 16

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

5.2       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 17

5.3       Mechanické požadavky..................................................................................................................................................... 17

5.4       Odolnost proti vznícení..................................................................................................................................................... 17

5.5       Materiály pro výrobu kompletních protislunečních brýlí.............................................................................................. 17

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 17

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

6.2       Činitel prostupu................................................................................................................................................................. 17

6.3       Optická mohutnost............................................................................................................................................................ 22

6.4       Rozptyl světla...................................................................................................................................................................... 22

6.5       Kvalita materiálu a povrchu............................................................................................................................................. 22

6.6       Pevnost................................................................................................................................................................................ 22

6.7       Odolnost proti záření......................................................................................................................................................... 22

6.8       Odolnost proti vznícení..................................................................................................................................................... 23

6.9       Kondicionování a zkušební podmínky kompletních protislunečních brýlí.............................................................. 23

6.10     Zkouška mechanických vlastností kompletních protislunečních brýlí..................................................................... 23

7          Informace a značení.......................................................................................................................................................... 25

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

7.2       Kompletní protisluneční brýle......................................................................................................................................... 25

7.3       Neopracované zorníky a náhradní zorníky (nevsazené protisluneční filtry)............................................................ 26

7.4       Deklarace činitele prostupu nebo reflektance............................................................................................................. 26

7.5       Deklarace pevnosti........................................................................................................................................................... 26

Příloha A (normativní)  Pásmový filtr pro filtraci UV záření..................................................................................................... 27

Příloha B (normativní)  Spektrální funkce pro výpočet světelného činitele prostupu a relativního koeficientu útlumu
signálních světel................................................................................................................................................................ 29

Příloha C (normativní)  Spektrální funkce pro výpočet slunečního UV - činitele prostupu a slunečního činitele
prostupu pro modré světlo.............................................................................................................................................. 30

Příloha D (normativní)  Spektrální funkce pro výpočet slunečního infračerveného prostupu.......................................... 32

Příloha E (informativní)  Použití protislunečních filtrů.............................................................................................................. 33

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná opatření
směrnic EU......................................................................................................................................................................... 35

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 36


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1836:2005+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 85 „Osobní prostředky k ochraně očí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2008.

Tento dokument nahrazuje ! EN 1836:2005".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou 2007-08-03 a opravu vydanou 2006.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Modifikace odpovídající opravě CEN byly začleněny na odpovídajících místech v textu a vyznačeny
značkami .

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje fyzikální vlastnosti (mechanické, optické atd.) protislunečních brýlí a protislunečních filtrů s jmenovitou hodnotou optické mohutnosti rovnou nule, které nejsou na lékařský předpis, a jsou určeny pro všeobecné použití pro společenské a soukromé účely, včetně použití v silničním provozu a při řízení. Návod k volbě a použití těchto filtrů je uveden v příloze E. Pro protisluneční brýle a protisluneční filtry pro průmyslové použití platí EN 166 a EN 172.

Tato evropská norma neplatí pro filtry na ochranu před zářením emitovaným umělými zdroji, které se používají v soláriích. Pro takové filtry platí EN 170.

Tato evropská norma neplatí pro lyžařské brýle, na které se vztahuje EN 174, nebo na jiné ochranné brýle užívané ve volném čase.

Tato evropská norma neplatí pro protisluneční brýle a protisluneční filtry, které předepisují lékaři ke ztlumení slunečního záření.-- Vynechaný text --