ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                            Duben 2008

Prostředky ochrany osob proti pádu -
Záchranné postroje

ČSN
EN 1497

83 2671

 

Personal fall protection equipment - Rescue harnesses

Equipement de protection personnel contre les chutes - Harnais de sauvetage

Persönliche Absturzschutzausrüstungen - Rettungsgurte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1497:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1497:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1497 (83 2671) z prosince 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80803


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Popis významných technických změn je uveden v příloze A.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

EN 363:2002 zavedena v ČSN EN 363:2003 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnice Rady 93/95/EEC, směrnice Rady 93/68/EEC, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ: 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3, Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                        EN 1497
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   
Srpen 2007

ICS 13.340.60                                                                                                         Nahrazuje EN 1497:1996

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje

Personal fall protection equipment - Rescue harnesses

 

Equipement de protection personnel contre
les chutes - Harnais de sauvetage

Persönliche Absturzschutzausrüstungen -
Rettungsgurte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-06-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 1497:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Ergonomie............................................................................................................................................................................ 9

4.2       Materiály a konstrukce........................................................................................................................................................ 9

4.3       Dynamická pevnost............................................................................................................................................................ 9

4.4       Statická pevnost.................................................................................................................................................................. 9

4.5       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.6       Značení a informace......................................................................................................................................................... 10

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 10

5.1       Přezkoumání návrhu......................................................................................................................................................... 10

5.2       Zkouška dynamické pevnosti.......................................................................................................................................... 10

5.3       Zkouška statické pevnosti............................................................................................................................................... 13

5.4       Zkouška odolnosti proti korozi........................................................................................................................................ 13

6          Značení................................................................................................................................................................................ 14

7          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní)  Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním
EN 1497:1996
.................................................................................................................................................................... 15

Příloha ZA (normativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice
89/686/EEC........................................................................................................................................................................ 16

Obrázky

Obrázek 1 - Příklad záchranného postroje.................................................................................................................................. 8

Obrázek 2 - Zkušební spojovací prostředek pro zkoušku dynamické pevnosti................................................................. 11

Obrázek 3 - Dračí smyčka............................................................................................................................................................. 11

Obrázek 4 - Zkouška dynamické pevnosti................................................................................................................................. 12

Obrázek 5 - Zkouška statické pevnosti...................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1497:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 89/686/EEC.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Příloha A uvádí detaily významných technických změn mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním: EN 1497:1996.

Tento dokument nahrazuje EN 1497:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Záchranný postroj vyhovující této evropské normě může být určen buď pro použití pouze pro záchranu nebo pro začlenění do návrhu dalších typů postrojů pro ochranu proti pádu, např. zachycovacího postroje.

Záchranný postroj je určen, aby byl nošen v průběhu normálních pracovních aktivit.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro záchranné postroje. Záchranné postroje vyhovující této evropské normě jsou použity jako součásti záchranných systémů, kterými jsou systémy ochrany osob proti pádu.

Záchranné postroje nejsou určeny, aby byly použity jako zařízení držící tělo v systémech zachycení pádu.-- Vynechaný text --