ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                             Červenec 2007

Prostředky ochrany osob proti pádu -
Záchranná zdvihací zařízení

ČSN
EN 1496

83 2670

 

Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices

Equipements de protection personel contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation

Persönliche Absturzschutzausrüstungen - Rettungshubgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1496:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1496:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z prosince 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78902


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Popis významných technických změn je uveden v příloze A.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

EN 363:2002 zavedena v ČSN EN 363:2003 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Systémy zachycení pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 1891:1998 zavedena v ČSN EN 1891:2000 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN ISO 1140 zavedena v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana - Polyamid - 3, 4 a 8 pramenná lana

EN ISO 1141 zavedena v ČSN EN ISO 1141 (80 8629) Textilní lana - Polyester - 3, 4 a 8 pramenná lana

ISO 2232 nezavedena

ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 1496
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Listopad 2006

ICS 13.340.60                                                                                                     Nahrazuje EN 1496:1996

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices

 

Equipements de protection personel contre
les chutes - Dispositifs de sauvetage
par élévation

Persönliche Absturzschutzausrüstungen -
Rettungshubgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-09-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1496:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Ergonomie............................................................................................................................................................................ 7

4.3       Materiály a konstrukce........................................................................................................................................................ 7

4.4       Funkce pro třídu A záchranných zdvihacích zařízení..................................................................................................... 8

4.5       Dynamický výkon a funkce pro třídu B záchranných zdvihacích zařízení................................................................... 8

4.6       Statická pevnost.................................................................................................................................................................. 8

4.7       Korozní odolnost................................................................................................................................................................. 8

4.8       Značení a informace........................................................................................................................................................... 8

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

5.1       Zkušební vzorky................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zkušební hmoty................................................................................................................................................................... 8

5.3       Kondicionování vlhkem...................................................................................................................................................... 8

5.4       Přezkoumání návrhu........................................................................................................................................................... 9

5.5       Zkouška ovládací síly......................................................................................................................................................... 9

5.6       Zkouška dynamického výkony pro třídu B záchranných zdvihacích zařízení............................................................. 9

5.7       Zkouška statické pevnosti............................................................................................................................................... 10

5.8       Zkouška korozní odolnosti............................................................................................................................................... 11

5.9       Funkční zkouška................................................................................................................................................................ 11

6          Značení................................................................................................................................................................................ 12

7          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)  Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím
vydáním EN 1496:1996.................................................................................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14

Obrázky

Obrázek 1 - Postup zkoušky dynamického výkonu pro třídu B záchranných zdvihacích zařízení..................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1496:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2007.

Příloha A uvádí detaily významných technických změn mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním: EN 1496:1996.

Tento dokument nahrazuje EN 1496:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro záchranná zdvihací zařízení. Záchranná zdvihací zařízení odpovídající této evropské normě jsou používána jako součásti nebo podsystémy záchranných systémů.

POZNÁMKA Záchranná zdvihací zařízení podle této evropské normy mohou být kombinována s dalšími součástmi nebo podsystémy, např. slaňovacími zařízeními pro záchranu (EN 341), zatahovacími zachycovači pádu (EN 360).-- Vynechaný text --