ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                    Únor 2007

Vnitřní ovzduší -
Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN
EN ISO 16000-1

83 5801

                                                                                               idt ISO 16000-1:2004

Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy

Air intérieur - Partie 1: Aspects généraux de la stratégie d’échantillonnage

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 1: Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16000-1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16000-1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77747


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO/IEC 17025:2005 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995 zaveden v ČSN P ENV 13005:2005 (01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                        EN ISO 16000-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                   Duben 2006

ICS 13.040.20

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná východiska odběru vzorků
(ISO 16000-1:2004)

Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy
(ISO 16000-1:2004)

 

Air intérieur - Partie 1: Aspects généraux
de la stratégie d’échantillonnage
(ISO 16000-1:2004)

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 1:
Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie
(ISO 16000-1:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 16000-1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text normy ISO 16000-1:2004 byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 146 „Kvalita ovzduší“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Tato norma byla převzata Technickou komisí CEN/TC 146 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska.

Poznámka k endorsementu

Text mezinárodní normy ISO 16000-1:2004 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 16000-1:2006 bez jakýchkoli úprav.

ISO 16000 má následující části se souhrnným názvem Vnitřní ovzduší:

      Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

      Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

      Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin - Aktivní metoda odběru vzorku

      Část 4: Stanovení formaldehydu - Pasivní metoda odběru vzorků

      Část 6: Stanovení emisí těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře aktivním odběrem vzorku na sorbent Tenax TA, tepelnou desorpcí a plynovou chromatografií za použití MS/FID detekce

      Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

      Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

      Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

Následující části této normy se v současné době připravují:

      Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

      Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení azbestových vláken v ovzduší

      Část 8: Měření rychlosti výměny vzduchu


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 7

3    Zvláštní charakteristiky vnitřního ovzduší.............................................................................................................................. 7

4    Cíl měření................................................................................................................................................................................... 8

5    Postup odběru vzorků............................................................................................................................................................... 9

6    Doba pro odběr vzorků............................................................................................................................................................. 9

7    Vzorkovací doba a frekvence.................................................................................................................................................. 10

8    Vzorkovací stanoviště.............................................................................................................................................................. 11

9    Souběžné měření venkovního ovzduší................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Významné druhy vnitřního prostředí a zdrojů emisí znečišťujících látek................................... 12

Příloha B (informativní) Zdroje znečištění vnitřního prostředí................................................................................................ 13

Příloha C (informativní) Příklady emitovaných látek a jejich zdrojů....................................................................................... 16

Příloha D (informativní) Pokyny pro záznam informací při měření vnitřního ovzduší......................................................... 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 25


Strana 6

Úvod

Normy řady ISO 16000 jsou věnovány měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část ISO 16000 má sloužit při přípravě plánu měření znečištění vnitřního ovzduší. Další části ISO 16000 popisují postup odběru vzorků včetně podmínek výskytu různých sloučenin nebo jejich skupin jako je závislost obsahu znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší na vlhkosti a teplotě ovzduší a na jiných faktorech. Postupy měření obsahu jednotlivých analytů ve vnitřním ovzduší jsou uvedeny v dalších částech ISO 16000.

Nevhodně zvolený postup odběru vzorků může vést k daleko většímu nárůstu celkové nejistoty výsledků měření než samotný postup měření.

Při identifikaci sloučenin nebo jejich skupin ve vnitřním ovzduší je třeba věnovat pozornost zvláštní roli lidského smyslu vnímání zápachu. Nejde při tom příliš o citlivost tohoto smyslu jako spíše o smyslovou paměť a zkušenost odborníků (chemiků, odborníků na pachové látky). Smyslová informace může značně zjednodušit identifikaci znečišťujících látek a následně ovlivnit i postup odběru vzorků. Na druhé straně vliv přizpůsobení smyslového vnímání na daný podnět může tyto informace ovlivnit, především v případě látek dlouhodobě přítomných ve vnitřním ovzduší.

K interpretaci výsledků měření vnitřního ovzduší je třeba použít směrných hodnot přípustných pro kvalitu vnitřního ovzduší. Při posuzování, zda a v jakém rozsahu koncentrací sledované znečišťující látky v místnosti je překročena běžná úroveň nebo přijatelná úroveň z hlediska zdravotních rizik, je užitečné vycházet ze směrných hodnot nebo z publikovaných údajů. Sloupec nadepsaný jako „Poznámky“ v tabulce C.1 (viz příloha C) uvádí dostupné směrné hodnoty kvality vnitřního ovzduší podle Světové zdravotnické organizace (WHO)[1]. Je třeba zdůraznit, že tyto hodnoty nejsou právně závazné. Pokud nejsou vydány směrné hodnoty, je třeba vycházet z údajů publikovaných v odborných časopisech nebo jiné odborné literatuře.

Při přípravě plánu měření kvality vnitřního ovzduší je třeba využít zkušeností odborníků různých technických profesí.

Tabulka A.1 uvedená v této části ISO 16000 podává přehled významných typů vnitřního prostředí a příklady zdrojů, které se v nich mohou vyskytovat. Vzhledem k množství různých situací je tento přehled samozřejmě neúplný.

Tabulka B.1 uvádí zdroje znečištění vnitřního ovzduší a nejvýznamnější emitované sloučeniny. Tabulka C.1 uvádí seznam nejběžnějších sloučenin a jejich možných zdrojů. V některých případech se zdroje znečištěvnitřního ovzduší nalézají mimo budovou, například v případě benzenu pocházejícího z automobilové dopravy a z čerpacích stanic nebo v případě chlorovaných uhlovodíků pocházejících z blízkých čistíren oděvů. V případě výstavby budov na místě bývalých skládek, průmyslových areálů nebo na podloží obsahujícím uran a produkujícím radon, mohou být významné i emise z půdy.

Příloha D uvádí seznam informací, které je třeba při měření kvality vnitřního ovzduší zaznamenat. Tento seznam má rovněž sloužit uživateli této části ISO 16000 při následném hodnocení výsledků analýzy.

Postup odběru vzorků uvedený v této části ISO 16000 vychází ze Směrnice VDI 4300 část 1 [2]. Existují i další národní normy tohoto druhu [3],[4],[5].


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 16000 slouží pro přípravu plánu monitoringu znečištění vnitřního ovzduší.

Před určením plánu odběru vzorků pro monitoring vnitřního ovzduší je nutné vyjasnit si jeho cíle, určit kde, kdy, jak často a v jakých časových intervalech se monitoring bude provádět. Odpovědi na tyto otázky závisí především na řadě okolností určujících vnitřní prostředí, na cílech prováděného měření a konečně na prostředí samotném. Tato část ISO 16000 pojednává o významu uvedených faktorů a nabízí metody pro určení vhodného plánu odběru vzorků.

Tuto část ISO 16000 lze použít pro vnitřní prostředí jako jsou byty s obývacími místnostmi, ložnicemi, domácími dílnami, rekreačními a sklepními místnostmi, kuchyněmi a koupelnami; dílny nebo pracoviště v budovách, které nespadají, co se týče kvality ovzduší, do působnosti orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například kanceláře, prodejny); veřejné budovy (například nemocnice, školy, mateřské školy, sportovní haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a další podobné místnosti) a rovněž kabiny vozidel [6].

POZNÁMKA V některých zemích spadají pracoviště typu úřadoven a prodejen, co se týče kvality ovzduší, pod dohled orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.-- Vynechaný text --