ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                    Únor 2007

Vnitřní ovzduší -
Část 11: Stanovení emisí těkavých organických
látek ze stavebních materiálů a nábytku -
Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN
EN ISO 16000-11

83 5801

                                                                                            idt ISO 16000-11:2006

Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing -
Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

Air intérieur - Partie 11: Dosage de l’emission de composés organiques volatils de produits de construction et d’objets
d’équipement - Échantillonnage, conservation des échantillons et préparation d’échantillons pour essai

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Bestimmung der Emission von flűchtigen organischen Verbindungen
aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prűfstűcke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16000-11:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16000-11:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 13419-3 (83 4801) z července 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77744


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Oproti normě ENV 13419-3, která byla převzata do soustavy českých technických norem endorsmentem, je tato norma převzata překladem mezinárodní normy ISO 16000-11:2006, která byla převzata jako evropská norma EN ISO 16000-11:2006.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1937 zavedena v ČSN EN 1937:2000 (66 8630) Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

ISO 16000-9 zavedena v ČSN EN ISO 16000-9:2006 (83 5801) Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ISO 16000-10 zavedena v ČSN EN ISO 16000-10:2006 (83 5801) Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

EN 13892-1 zavedena v ČSN EN 13892-1:2003 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů -
Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

ISO 3251:1993 zavedena v ČSN ISO 3251:1997 (67 3031) Nátěrové hmoty - Stanovení netěkavých podílů v nátěrových hmotách a pojivech pro nátěrové hmoty

ISO 2811-1 zavedena v ČSN ISO 2811-1:2002 (67 3012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

ISO 2811-2 zavedena v ČSN ISO 2811-2:2002 (67 3012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

ISO 2811-3 zavedena v ČSN ISO 2811-3:2002 (67 3012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda oscilační

ISO 3233 zavedena v ČSN ISO 3233:1996 (67 3030) Nátěrové hmoty - Stanovení objemu suchého nátěru (netěkavé složky) z objemu kapalného nátěru

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                     EN ISO 16000-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                
Únor 2006

ICS 13.040.20                                                                                              Nahrazuje ENV 13419-3:1999

Vnitřní ovzduší -
Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních
materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
(ISO 16000-11:2006)

Indoor air -
Part 11: Determination of the emission of volatile organic compound
from building products and furnishing - Sampling, storage of samples
and preparation of test specimens
(ISO 16000-11:2006)

 

Air intérieur -
Partie 11: Dosage de l’emission de composés
organiques volatils de produits de construction
et d’objets d’équipement - Échantillonnage,
conservation des échantillons et préparation
d’échantillons pour essai
(ISO 16000-11:2006)

Innenraumluftverunreinigungen -
Teil 11: Bestimmung der Emission von flűchtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten
und Einrichtungsgegenständen - Probenahme,
Lagerung der Proben und Vorbereitung
der Prűfstűcke
(ISO 16000-11:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 16000-11:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva CEN

Tento dokument (EN ISO 16000-11:2006) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN, ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 146 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Tento dokument nahrazuje ENV 13419-3:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska.


Strana 5

Předmluva ISO

ISO (International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětové sdružení národních normalizačních orgánů (členské normalizační orgány ISO). Práce na přípravě mezinárodních norem se běžně provádí prostřednictvím technických komisí ISO. Každý členský orgán, který má zájem o určitý obor, pro který byla ustavena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Mezinárodní organizace, vládní i nevládní, které jsou ve spojení s ISO, se rovněž účastní těchto prací. Ve všech záležitostech týkajících se normalizace v oboru elektrotechniky spolupracuje ISO s International Electrotechnical Commission (IEC).

Mezinárodní normy se vydávají v souladu s pravidly určenými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem připravené technickými komisemi jsou rozesílány členským orgánům pro hlasování. Publikování těchto návrhů ve formě mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % zúčastněných členských orgánů.

Velká pozornost je věnována možnosti, že některé části této normy mohou být předmětem patentových práv. ISO však nezodpovídá za působnosti těchto patentových práv.

ISO 16000-10 byla připravena Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Technickou komisí CEN/TC 264 Kvalita ovzduší ve spolupráci s Technickou komisí ISO/TC 146, Air Quality, subkomisí SC 6, Indoor Air na základě Smlouvy o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská smlouva),

EN ISO 16000 sestává z následujících částí označených společným názvem Vnitřní ovzduší:

      Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

      Část 2: Postup odběru vzorků při stanovení formaldehydu

      Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin - Aktivní metoda odběru vzorku

      Část 4: Stanovení formaldehydu - Pasivní metoda odběru vzorků

      Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

      Část 6: Stanovení emisí těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře aktivním odběrem vzorku na sorbent Tenax TA, tepelnou desorpcí a plynovou chromatografií za použití MS/FID detekce

      Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení azbestových vláken v ovzduší

      Část 8: Měření rychlosti výměny vzduchu

      Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

      Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

      Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

V současné době se připravují následující části této normy:

      Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)

      Část 13: Stanovení celkového obsahu (plynných a sorbovaných na částicích) polychlorovaných dibenzo- p-dioxinů/dibenzofuranů a polychlorovaných bifenylů stejných vlastností - Záchyt na filtrech s naneseným sorbentem a analýza HPLC/MS

      Část 14: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

      Část 15: Stanovení oxidu dusičitého (NO2)

      Část 16: Odhalení a sčítání plísní - Odběr vzorků plísní filtrací

      Část 17: Odhalení a sčítání plísní - Kultivační metoda


Strana 6

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Odběr, přeprava a uchovávání vzorků materiálu........................................................................................................... 9

4.1       Odběr vzorků zkoušeného materiálu............................................................................................................................... 9

4.2       Uložení a přeprava vzorků.................................................................................................................................................. 9

4.3       Označení vzorků................................................................................................................................................................... 9

4.4       Uchovávání vzorků před začátkem zkoušek................................................................................................................... 9

5          Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Pevné materiály - postup odběru a přípravy zkušebních vzorků................................................... 10

Příloha B (normativní) Kapalné materiály - postup odběru a přípravy zkušebních vzorků............................................... 13

Příloha C (informativní) Kombinované materiály..................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 7

Úvod

Stanovení těkavých organických látek (VOC) emitovaných ze stavebních materiálů za použití zkušebních emisních komor ve spojení s normovaným odběrem, uchováváním a úpravou zkušebních vzorků se provádí s cílem:

      poskytnout výrobcům, stavbařům a koncovým uživatelům emisní údaje umožňující hodnocení vlivu stavebních materiálů na kvalitu vnitřního ovzduší;

      podpory vývoje lepších výrobků.

Uvedenou metodu lze využít pro většinu stavebních materiálů pro vnitřní použití.


Strana 8

1 Předmět normy

Měření emisí těkavých organických látek z nepoužitých stavebních materiálů nebo nábytku ve zkušebních komorách nebo celách vyžaduje řádné nakládání s těmito výrobky před vlastním prováděním zkoušek a v jeho průběhu.

Tato část ISO 16000 definuje tři typy stavebních materiálů nebo materiálu pro výrobu nábytku: pevné, kapalné nebo kombinované. Pro každý typ jsou určeny požadavky na odběr, podmínky přepravy a uchovávání vzorků a jakost použitých materiálů, které mohou ovlivňovat emise těkavých organických látek. Pro jednotlivé výrobky jsou předepsány postupy přípravy zkušebních vzorků každého z uvedených typů materiálů.

POZNÁMKA S ohledem na nehomogennost těchto výrobků může být při určení měrného hmotnostního toku emisí nutné provádět měření s různými zkušebními vzorky.-- Vynechaný text --