ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.01                                                                                                                           Prosinec 2006

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování
a údržbu ochranného oděvu

ČSN 83 2705

                                                                                          idt CEN/TR 15321:2006

Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 15321:2006.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77280

Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

ZPRÁVA CEN                                                                                                      CEN/TR 15321
CEN REPORT
RAPPORT CEN
CEN BERICHT                                                                                                    Květen 2006

ICS 13.340.01

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu

Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing

 

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 162 a byla schválena CEN 2005-12-26.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. CEN/TR 15321:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět dokumentu........................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3          Výběr...................................................................................................................................................................................... 7

4          Používání............................................................................................................................................................................... 9

5          Ošetřování........................................................................................................................................................................... 11

6          Údržba................................................................................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)  Posouzení rizika.................................................................................................................................. 15

Příloha B (informativní)  Poučení o některých údajích, které mohou být uvedeny na štítku s ohledem
na požadované použití oděvních součástí.................................................................................................................... 16

Příloha C (informativní)  Příklady nebezpečí............................................................................................................................. 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 15321:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

CEN upozorňuje na skutečnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nejsou zodpověděny za ztotožnění s jakýmikoliv nebo všemi takovými patentovými právy.-- Vynechaný text --