ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                   Leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení
benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou
desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou
chromatografií

ČSN
EN 14662-5

83 5772

 

Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 5: Diffusive sampling followed
by solvent desorption and gas chromatography

Qualité de l’air ambiant - Méthode pour le mesurage des concentration en benzène - Partie 5: Echantillonnage
par diffusion suivi d’une désorption au solvant et d’une chromatographie en phase gazeuse

Luftbeschaffenheit - Standardverfahren zur Bestimmung der Benzolkonzentration - Teil 5: Diffusionprobenahme
mit anschließender Lősemitteldesorption und Gaschromatographie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14662-5:2005. Evropská norma EN 14662-5:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14662-5:2005. The European Standard
EN 14662-5:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74919
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 13005 dosud nezavedena

EN 13528-2:2003 zavedena v ČSN EN 13528-2:2003 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody Část 2: Zvláštní požadavky a postupy zkoušek

EN 13528-3:2003 zavedena v ČSN EN 13528-3:2003 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody Část 3: Pokyny pro výběr, použití a údržbu

EN ISO/IEC 17025:2000 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda určení pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ISO 5725-3 zavedena v ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-4 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.5, 4.2.3, 4.2.9, 4.6, D.2.1, D.6.2 a D.6.3.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.      
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14662-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.20

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu -
Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem
a analýzou plynovou chromatografií

Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations -
Part 5: Diffusive sampling followed by solvent desorption and gas chromatography

 

Qualité de l’air ambiant - Méthode pour
le mesurage des concentration en benzène -
Partie 5: Echantillonnage par diffusion suivi
d’une désorption au solvant
et d’une chromatographie en phase gazeuse

Luftbeschaffenheit - Standardverfahren
zur Bestimmung der Benzolkonzentration -
Teil 5: Diffusionprobenahme mit anschließender
Lősemitteldesorption und Gaschromatographie

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14662-5:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4        Popis metody....................................................................................................................................................................... 8

4.1       Podstata metody................................................................................................................................................................. 8

4.2       Chemikálie a materiály...................................................................................................................................................... 8

4.3       Přístroje a zařízení............................................................................................................................................................. 10

4.4       Odběr vzorku....................................................................................................................................................................... 11

4.5       Postup................................................................................................................................................................................. 12

4.6       Výpočet hmotnostní koncentrace benzenu................................................................................................................... 13

4.7       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 14

5          Určení nejistoty měření.................................................................................................................................................... 14

5.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 14

5.2       Zdroje nejistoty měření..................................................................................................................................................... 14

6        Doporučení pro praxi........................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní) Výrobci difúzních vzorkovacích zařízení par organických sloučenin na bázi aktivního uhlí..... 16

Příloha B (informativní) Informace o vzorkovacím zařízení typu A......................................................................................... 17

Příloha C (informativní) Informace o vzorkovacím zařízení typu B......................................................................................... 19

Příloha D (informativní) Hodnocení charakteristik a zdrojů nejistoty.................................................................................... 20

Příloha E (informativní) Charakteristiky...................................................................................................................................... 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tato evropská norma byla vypracována s mandátem uděleným CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu. Odpovídá požadavkům Směrnic EU 2000/69/EC a 96/62/EC.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 14662 odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie [1] pro účely porovnání výsledků měření s určenými ročními limitními hodnotami.

Tato část EN 14662 podává obecný návod pro odběr vzorků a analýzu benzenu v ovzduší difúzním vzorkováním, desorpcí rozpouštědlem a kapilární plynovou chromatografií.

Této části EN 14662 lze použít ke stanovení benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 mg/m3 až 50 mg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v několika dnů a týdnů. Pro odběr vzorků benzenu je doporučena řada zařízení, z nichž každé se vyznačuje různým rozsahem použití zvláště s ohledem na optimální dobu expozice.

Horní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti je dána sorpční kapacitou aktivního uhlí, a v důsledku ředění analyzovaného roztoku lineárním dynamickým rozsahem kolony plynového chromatografu a detektoru nebo charakteristikou děliče vzorku použitého analytického zařízení. Dolní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti závisí na úrovni šumu detektoru a na hodnotě slepého pokusu pro benzen nebo vlivu rušivých složek uvolňovaných ze sorbentu.

Kromě aktivního uhlíku lze použít i jiných sorbentů za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů.

Kromě sirouhlíku lze použít i jiných rozpouštědel za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů.-- Vynechaný text --