ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                               Listopad 2005

Kvalita ovzduší -
Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého
a oxidu dusnatého na principu chemiluminiscence

ČSN
EN 14211

83 5721

 

Ambient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen
monoxide by chemiluminescence

Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d’azote et monoxyde
d’azote par chimiluminescence

Luftqualität - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit
Chemilumineszenz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14211:2005. Evropská norma EN 14211:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14211:2005. The European Standard EN 14211:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74371
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 13005 dosud nezavedena

EN ISO 14956 zavedena v ČSN EN ISO 14956 (83 5550) Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

ISO 6142 dosud nezavedena

ISO 6143 zavedena v ČSN 38 5552 Plynná paliva. Stanovení složení kalibrační plynné směsi porovnávací metodou (eqv)

ISO 6144 zavedena v ČSN ISO 6144 (38 5611) Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statické objemové metody

ISO 6145 zavedena v ČSN ISO 6145 (38 5615) Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Dynamické objemové metody (všechny části)

ISO 13964:1998 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-4 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 4 a k článkům 7.9, 8.2, 10, G.1.2, G.3.1, G.5 a I.1.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14211
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.20

Kvalita ovzduší -
Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého
na principu chemiluminiscence

Ambient air quality -
Standard method for the measurement of the concentration
of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence

 

Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée
pour le mesurage de la concentration en dioxyde
d’azote et monoxyde d’azote
par chimiluminescence

Luftqualität - Messverfahren zur Bestimmung
der Konzentration von Stickstoffdioxid
und Stickstoffmonoxid mit Chemilumineszenz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14211:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 12

5          Podstata metody................................................................................................................................................................ 14

5.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 14

5.2       Měřicí princip...................................................................................................................................................................... 14

5.3       Typová schvalovací zkouška............................................................................................................................................ 14

5.4       Provoz v terénních podmínkách a řízení jakosti........................................................................................................... 15

6          Vzorkovací zařízení............................................................................................................................................................. 15

6.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 15

6.2       Vzorkovací stanoviště........................................................................................................................................................ 15

6.3       Vzorkovací trať.................................................................................................................................................................... 15

6.4       Odlučovač částic................................................................................................................................................................ 16

6.5       Řízení a regulace průtoku vzorku.................................................................................................................................... 16

6.6       Vzorkovací čerpadlo a rozvodné potrubí........................................................................................................................ 16

7          Analyzátor............................................................................................................................................................................ 16

7.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 16

7.2       Konvertor............................................................................................................................................................................. 17

7.3       Generátor ozonu................................................................................................................................................................ 17

7.4       Reakční cela....................................................................................................................................................................... 17

7.5       Optický filtr........................................................................................................................................................................... 17

7.6       Detektor............................................................................................................................................................................... 17

7.7       Zařízení na likvidaci ozonu............................................................................................................................................... 17

7.8       Vzorkovací čerpadlo analyzátoru..................................................................................................................................... 18

7.9       Doba setrvání ve vzorkovacím systému a v analyzátoru............................................................................................. 18

8          Typové schválení analyzátorů oxidu dusnatého a oxidu dusičitého........................................................................ 18

8.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 18

8.2       Významné charakteristiky a měřítka výkonu................................................................................................................. 18

8.3       Změna konstrukce............................................................................................................................................................ 20

8.4       Postupy určení charakteristik v průběhu laboratorních zkoušek.............................................................................. 20

8.5       Určení charakteristik analyzátoru v terénní zkoušce................................................................................................... 30

8.6       Výpočet rozšířené nejistoty při typové schvalovací zkoušce...................................................................................... 33

9          Činnost v terénu a následné řízení jakosti................................................................................................................... 33

9.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 33

9.2       Posouzení vhodnosti analyzátoru................................................................................................................................... 34

9.3       Počáteční instalace........................................................................................................................................................... 35

9.4       Následné řízení jakosti..................................................................................................................................................... 35

9.5       Nastavení měřicího rozpětí analyzátoru........................................................................................................................ 37

9.6       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 37

9.7       Údržba................................................................................................................................................................................. 40


Strana 5

Strana

9.8       Záznam a podávání výsledků.......................................................................................................................................... 40

10        Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 41

11        Protokoly o zkouškách a dokumentace......................................................................................................................... 41

11.1     Typová schvalovací zkouška............................................................................................................................................ 41

11.2     Provoz v terénních podmínkách...................................................................................................................................... 42

Příloha A (normativní) Výpočet dob setrvání odpovídajících maximálnímu přípustnému nárůstu
obsahu NO2 ve vzorkovací trati (ISO 13964)................................................................................................................. 43

Příloha B (normativní) Výpočet odchylky od linearity............................................................................................................... 44

Příloha C (informativní) Vzorkovací trať...................................................................................................................................... 45

Příloha D (informativní) Odběr vzorků v mikroměřítku............................................................................................................. 47

Příloha E (informativní) Typy chemiluminiscenčních analyzátorů......................................................................................... 48

Příloha F (normativní) Zkoušky rozvodného potrubí................................................................................................................ 51

Příloha G (normativní) Typové schválení................................................................................................................................... 52

Příloha H (normativní) Výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni limitní hodnoty............ 67

Příloha I (normativní) Výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni roční limitní hodnoty.... 80

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 81


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého ve venkovním ovzduší na principu měření chemiluminiscence. Tato norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného chemiluminiscenčního analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti.

Této metody lze použít ke stanovení oxidu dusičitého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 mg/m3 až 500 mg/m3. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření NO2.

POZNÁMKA 1 0 mg/m3 až 500 mg/m3 NO2 odpovídá 0 nmol/mol až 261 nmol/mol NO2.

Této metody lze použít ke stanovení hmotnostních koncentrací oxidu dusnatého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 mg/m3 až 1 200 mg/m3. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření NO.

POZNÁMKA 2 0 mg/m3 až 1 200 mg/m3 NO odpovídá 0 nmol/mol až 962 nmol/mol NO.

Této metody lze použít ke stanovení hmotnostních koncentrací oxidu dusičitého a oxidu dusnatého ve venkovním ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí s dopravní zátěží.

POZNÁMKA 3 Menších koncentračních rozmezí lze použít u měřicích systémů určených pro monitoring venkovských ekosystémů.

Je-li této normy použito pro jiné účely, než je stanoveno ve směrnici EU, nemusí platit požadavky na koncentrační rozmezí a nejistotu výsledků měření.-- Vynechaný text --