ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                               Listopad 2005

Kvalita ovzduší -
Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého
na principu ultrafialové fluorescence

ČSN
EN 14212

83 5722

 

Ambient  air quality - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet
fluorescence

Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de SO2 par fluorescence UV

Luftqualität - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14212:2005. Evropská norma EN 14212:2005 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14212:2005. The European Standard
EN 14212:2005 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74370
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 13005 dosud nezavedena

EN ISO 14956 zavedena v ČSN EN ISO 14956 (83 5550) Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

ISO 6142 dosud nezavedena

ISO 6143 zavedena v ČSN 38 5552 Plynná paliva. Stanovení složení kalibrační plynné směsi porovnávací metodou (eq)

ISO 6144 zavedena v ČSN ISO 6144 (38 5611) Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statické objemové metody

ISO 6145 zavedena v ČSN ISO 6145 (38 5615) Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Dynamické objemové metody (všechny části)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-4 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 4 a ke článkům 8.2, 8.4.6, 10, F.7.1, G.2.2, a H.2.1 doplněny informativní
národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14212
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.20

Kvalita ovzduší -
Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého
na principu ultrafialové fluorescence

Ambient  air quality -
Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide
by ultraviolet fluorescence

 

Qualité de l’air ambiant -
Méthode normalisée pour le mesurage
de la concentration de SO2 par fluorescence UV

Luftqualität -
Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration
von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14212:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4        Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 11

5          Podstata metody................................................................................................................................................................ 13

5.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 13

5.2       Měřicí princip...................................................................................................................................................................... 14

5.         Typová schvalovací zkouška............................................................................................................................................ 14

5.4       Provoz v terénních podmínkách a řízení jakosti........................................................................................................... 14

6          Vzorkovací zařízení............................................................................................................................................................. 15

6.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 15

6.2       Vzorkovací stanoviště........................................................................................................................................................ 15

6.3       Vzorkovací trať.................................................................................................................................................................... 15

6.4       Odlučovač částic................................................................................................................................................................ 16

6.5       Řízení a regulace průtoku vzorku.................................................................................................................................... 16

6.6       Vzorkovací čerpadlo a rozvodné potrubí........................................................................................................................ 16

7        Analyzátor............................................................................................................................................................................ 16

7.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 16

7.2       Selektivní odlučovače rušivých složek........................................................................................................................... 16

7.3       Optická sestava................................................................................................................................................................. 16

7.4       Měření tlaku........................................................................................................................................................................ 17

7.5       Indikátor průtoku................................................................................................................................................................ 17

7.6       Vzorkovací čerpadlo analyzátoru..................................................................................................................................... 17

7.7       Interní zdroj plynu pro nastavení horní hranice měřicího rozpětí analyzátoru........................................................ 17

8        Typové schválení analyzátoru oxidu siřičitého............................................................................................................. 17

8.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 17

8.2       Významné charakteristiky a měřítka výkonu................................................................................................................. 17

8.3       Změna konstrukce............................................................................................................................................................ 19

8.4       Postupy určení charakteristik v průběhu laboratorních zkoušek.............................................................................. 19

8.5       Určení charakteristik analyzátoru v terénní zkoušce................................................................................................... 28

8.6       Výpočet rozšířené nejistoty při typové schvalovací zkoušce...................................................................................... 31

9        Činnost v terénu a následné řízení jakosti................................................................................................................... 31

9.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 31

9.2       Posouzení vhodnosti analyzátoru................................................................................................................................... 32

9.3       Počáteční instalace........................................................................................................................................................... 33

9.4       Následné řízení jakosti..................................................................................................................................................... 33

9.5       Nastavení měřicího rozpětí analyzátoru........................................................................................................................ 34

9.6       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 35

9.7       Údržba................................................................................................................................................................................. 37

9.8       Záznam a podávání výsledků.......................................................................................................................................... 38

10      Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 38


Strana 5

Strana

11      Protokoly o zkouškách a dokumentace......................................................................................................................... 38

11.1     Typová schvalovací zkouška............................................................................................................................................ 38

11.2    Provoz v terénních podmínkách...................................................................................................................................... 39

Příloha A (normativní)  Výpočet odchylky od linearity.............................................................................................................. 40

Příloha B (informativní)  Vzorkovací trať..................................................................................................................................... 41

Příloha C (informativní)  Odběr vzorků v mikroměřítku [2]....................................................................................................... 43

Příloha D (informativní)  Schématický náčrt fluorescenčního analyzátoru.......................................................................... 44

Příloha E (informativní)  Zkoušky rozvodného potrubí............................................................................................................. 45

Příloha F (normativní)  Typové schválení................................................................................................................................... 46

Příloha G (normativní)  Výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni limitní hodnoty........... 64

Příloha H (normativní)   Výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách
na úrovni roční limitní hodnoty........................................................................................................................................ 75

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 88


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší na principu měření fluorescence v ultrafialové oblasti spektra. Tato norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného ultrafialového fluorescenčního analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti.

Této metody lze použít ke stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg/m3 až 1 000 µg/m3. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů.

POZNÁMKA 1 0 µg/m3 až 1 000 µg/m3 SO2 odpovídá 0 nmol/mol až 376 nmol/mol SO2.

POZNÁMKA 2 Menších koncentračních rozmezí lze použít u měřicích systémů určených pro monitoring venkovských ekosystémů.

Této metody lze použít ke stanovení hmotnostních koncentrací oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí s dopravní zátěží.

Výsledky měření se vyjadřují v µg/m3 (při 293 K a 101,3 kPa).

Je-li této normy použito pro jiné účely, než je stanoveno ve směrnici EU, nemusí platit požadavky na koncentrační rozmezí a nejistotu výsledků měření.-- Vynechaný text --