ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                     Říjen 2005

Tuhá biopaliva -
Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování


ČSN 83 8250

 

Solid biofuels -  Sawdust, shavings, chips, slabs and edgings for direct combustion

Feste Biobrennstoffe - Sägespäne, Hobelspäne und Abfallholz für direkte Verbrennung

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74141
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Lesní společnost Litoměřice a.s., CZ47307692, Ing.Pavel Ptáček,Vojtěch Martínek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

Úvod

Norma  určuje vlastnosti výrobků pilin, hoblin a odřezků určených pro přímé spalování a výrobu tepelné energie.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro piliny, hobliny a odřezky dřeva neobsahující příměsi nebezpečných látek, určené pro přímé spalování a výrobu tepla. Norma stanovuje příslušné hodnoty pro vlastnosti pilin, hoblin a odřezků dřeva.-- Vynechaný text --