ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.340.10                                                                                                                    Červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník


ČSN 83 2700

                                                                                    idt CEN ISO/TR 11610:2004

Protective clothing - Vocabulary

Vêtements de protection - Vocabulaire

Schutzkleidung - Begriffe

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73258
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 jako technická zpráva (TR) s označením CEN ISO/TR 11610:2004.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

Norma obsahuje přílohu, která obsahuje porovnání citovaných norem s českými technickými normami.

Citování některých návrhů norem (prEN) má důvod v tom, že v nich použité termíny a názvy nebyly do platných norem zapracovány.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                               CEN ISO/TR 11610
TECHNICAL REPORT                                                                               Duben 2004
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT

ICS 01.040.13; 13.340.10

Ochranné oděvy - Slovník
(ISO/TR 11610:2004)

Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)

 

Vêtements de protection - Vocabulaire
(ISO/TR 11610:2004)

Schutzkleidung - Begriffe
(ISO/TR 11610:2004)

Tato technická zpráva byla schválena CEN 2003-01-12. Tato zpráva byla vypracována technickou komisí CEN/TC 162.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky   Ref. č. CEN ISO/TR 11610:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

Příloha (informativní)  Porovnání citovaných norem s českými technickými normami.................................................. 118


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TR 11610:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy, včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 94 „Osobní ochrana - Ochranné oděvy a prostředky“.


Strana 6

Úvod

Definice zkompilované v tomto dokumentu jsou založeny na normách a návrzích norem připravených CEN/TC 162.

Z tohoto důvodu se v této technické zprávě vztahují stanovené termíny a definice nejenom na ochranné oděvy, ale také na termíny z oblastí z ochranných rukavic a záchranných vest z oblasti CEN/TC 162.

Při vypracování tohoto dokumentu podle článku 5.2 Vídeňské dohody byly zohledněny mimoto termíny a definice z oblasti ISO-TC týkajících se pro ochranných oděvů v ISO/TC 94/SC 13. Navíc byly vzaty v úvahu termíny z oblasti americké normalizace, pokud našly použití také v normalizační práci CEN/TC 162.

Dokument je založen na kompilování termínů a definic existujících v oblasti normalizační činnosti CEN/TC 162 a ISO/TC 94/SC 13 publikovaných před únorem 1999. Cílem nebylo vytvořit kompletní a konzistentní názvosloví jaké je popsáno v ISO 704, ISO 860 a ISO 10241

Za účelem vytvoření tohoto dokumentu byla reálná kompilace stanovených definic na základě existujících norem a návrhů norem v CEN/TC 162 a příslušných dokumentů v ISO/TC 94/SC 13.

Definice převzaté z norem a návrhů norem nebyly upraveny, poněvadž tu však byly určité nesrovnalosti ve formulaci definic a některé termíny měly více výkladů, ukázala se nutnost zjednodušit nebo změnit některé formulace a sladit příslušné definice.

Toto bylo provedeno při koordinaci vedoucích pracovních skupin v CEN/TC 162 a jim odpovídajícími pracovními orgány ISO/TC 94/SC 13, aby se vyloučily jakékoliv možné rozpory.

Požadavky na zlepšení existujících definic by měly být adresovány na odpovědné pracovní skupiny.

Současný dokument má za cíl usnadnit použití termínů, které již byly definovány a mají posloužit za základ pro další definice v nových normách, které jsou vyvinuty v oblasti ochranných oděvů, ochranných prostředků, ochranných rukavic a záchranných vest.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument obsahuje seznam termínů, které jsou často užívány v normalizační činnosti pro ochranné oděvy a ochranné prostředky nošené na těle, včetně ochrany rukou a záchranných vest, a definice těchto termínů.

Definice mají za cíl podporovat jednoznačné použití uvedených termínů.-- Vynechaný text --