ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                                  Květen 2005

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Všeobecné požadavky na návody k používání,
údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení
a balení

ČSN
EN 365

83 2601

 

Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance,
periodic examination, repair, marking and packaging

Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d’emploi,
l’entretien, l’examen périodique, réparation, marquage et emballage

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen Absturz - Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen,
Wartung, regelmäßige Überprüfungen, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 365:2004. Evropská norma EN 365:2004 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 365:2004. The European Standard
EN 365:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 365 (83 2601) ze září 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73166
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována. V původní normě byla kapitola 2 Návody k používání a označování rozdělená na dvě podkapitoly, a to na Návody k používání a na Označení. Revidovaná norma uvádí termíny a definice a požadavky jsou rozděleny do následujících témat: Všeobecně, Návody k používání, Návody k údržbě, Návody k periodickým prohlídkám, Návody k opravě, Záznamy, Periodická prohlídka, Značení a Balení. Uvádí příklady Záznamu o prostředku a Značení. Norma byla doplněna o přílohu ZA, která uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC. Další podrobnosti viz Úvod.

Citované normy

EN 361 zavedena v ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnice Rady 93/95/EEC, směrnice Rady 93/68/EEC, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3, Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 365
EUROPEAN STANDARD                                                                                             Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.99                                                                                                     Nahrazuje EN 365:1992

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení
a balení

Personal protective equipment against falls from a height - General
requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair,
marking and packaging

 

Équipements de protection individuelle contre
les chutes de hauteur - Exigences générales pour
le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique,
réparation, marquage et emballage

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen
Absturz - Allgemeine Anforderungen
an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige
Überprüfungen,
Instandsetzung, Kennzeichnung
und Verpackung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 365:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4       Požadavky................................................................................................................................................................................ 8

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 8

4.2    Návody k používání................................................................................................................................................................. 8

4.3    Návody k údržbě...................................................................................................................................................................... 9

4.4    Návody k periodickým prohlídkám (viz 4.7)........................................................................................................................ 9

4.5    Návody k opravě.................................................................................................................................................................... 10

4.6    Záznamy................................................................................................................................................................................. 10

4.7    Periodická prohlídka............................................................................................................................................................ 11

4.8    Značení................................................................................................................................................................................... 11

4.9    Balení...................................................................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (normativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC.... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 365:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 365:1992.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby pracovníci, kteří mají v úmyslu používat osobní ochranný prostředek (OOP) nebo jiné vybavení, znali správné používání prostředku a mohli se vyhnout rizikům možného pádu při výstupu, lezení a práci ve výšce. Základem je, aby pracovníci byli vyškoleni, zhodnoceni jako oprávnění k používání prostředku a jsou jim poskytnuty písemné návody, které jim umožní, jak správně vybrat, udržovat a provádět pravidelné prohlídky OOP nebo jiného prostředku, a byli si vědomi omezení, bezpečnostních opatření a nebezpečí nesprávného používání.

Tento dokument má za cíl působit jako společný odkaz a všeobecná požadavková norma pro stávající dokumenty pokrývající OOP a jiné prostředky pro ochranu proti pádům z výšky.

Tato revize má efektivně revidovaný rozsah a obsahuje rozsáhlý soupis požadavků, které odrážejí vzrůstající řadu OOP a jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky, které se staly dosažitelnými na trhu od původního uvedení normy v roce 1992. Jsou také zapracovány všeobecné požadavky na balení.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje minimální všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení OOP, které zahrnují zařízení držící tělo a jiné prostředky používané ve spojení se zařízením držícím tělo, k zabránění pádů, pro přístup, výstup a pracovní polohování, k zadržení pádů a pro záchranu.

Tento dokument norma není určen k pokrytí:

1)  specifických požadavků, které se týkají pouze zvláštních OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky a jejich používání, které mohou být specifikované v příslušných evropských normách;

2)  OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky používaných při jakýchkoliv rekreačních a sportovních činnostech.-- Vynechaný text --