ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.50                                                                                                                                  Březen 2005

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

ČSN
EN ISO 20345

83 2501

                                                                                                   idt ISO 20345:2004

Personal protective equipment - Safety footwear

Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité

Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 20345:2004. Evropská norma EN ISO 20345:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 20345:2004. The European standard EN ISO 20345:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 345 (83 2501) z května 1995 a ČSN EN 345-2 (83 2501) z listopadu 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72296
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Na rozdíl od předchozích norem obsahuje tento dokument nejen požadavky na vlastnosti obuvi a jejích částí spolu s odkazy na metody zkoušení, ale i konkrétní požadované hodnoty. Je doplněn částí týkající se požadavků a zkoušení ochrany kotníku. Do informací o elektrických vlastnostech obuvi je doplněn článek o elektricky izolační obuvi. Příloha ZA vyjadřující vztah mezi touto normou a základními požadavky Směrnice EU 89/686/EEC je rozšířena, do normy je přiřazena příloha ZB a kapitola Literatura.

Oproti předchozím normám není v této normě kapitola týkající se bezpečnostní obuvi odolné proti pořezání ruční řetězovou pilou, která je řešena zavedením ČSN EN ISO 17249, a kapitola týkající se bezpečnostní obuvi odolné proti rizikům spojeným s hašením požárů.

Citované normy

EN 12568:1998 zavedena v ČSN EN 12568 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro tužinky a kovové vložky odolné proti propíchnutí

EN ISO 20344:2004 zavedena v ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi (ISO 20344:2004)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.5, obrázkům 1 a), 1 b) a ke kapitole Literatura doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné pomůcky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 20345
EUROPEAN STANDARD                                                                                
Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.50                                                                              Nahrazuje EN 345:1992, EN 345-2:1996

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
(ISO 20345:2004)

Personal protective equipment - Safety footwear
(ISO 20345:2004)

 

Équipement de protection individuelle -
Chaussures de sécurité
(ISO 20345:2004)

Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe
(ISO 20345:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN ISO 20345:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Třídění.................................................................................................................................................................................. 12

5          Základní požadavky na bezpečnostní obuv.................................................................................................................. 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Tvar....................................................................................................................................................................................... 15

5.2.1    Výška svršku....................................................................................................................................................................... 15

5.2.2    Oblast paty.......................................................................................................................................................................... 15

5.3       Kompletní obuv.................................................................................................................................................................. 15

5.3.1    Vlastnosti podešve............................................................................................................................................................ 15

5.3.2    Ochrana prstů.................................................................................................................................................................... 15

5.3.3    Nepropustnost................................................................................................................................................................... 16

5.3.4    Specifické ergonomické charakteristiky........................................................................................................................ 16

5.4       Vrch...................................................................................................................................................................................... 16

5.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

5.4.2    Tloušťka.............................................................................................................................................................................. 17

5.4.3    Pevnost v dalším trhání.................................................................................................................................................... 17

5.4.4    Tahové vlastnosti............................................................................................................................................................... 17

5.4.5    Odolnost proti opakovanému ohybu.............................................................................................................................. 17

5.4.6    Propustnost vodní páry a koeficient vodní páry............................................................................................................ 17

5.4.7    Hodnota pH........................................................................................................................................................................ 18

5.4.8    Hydrolýza............................................................................................................................................................................. 18

5.4.9    Obsah šestimocného chromu........................................................................................................................................ 18

5.5       Podšívka.............................................................................................................................................................................. 18

5.5.1    Pevnost v dalším trhání.................................................................................................................................................... 18

5.5.2    Odolnost proti odírání....................................................................................................................................................... 18

5.5.3    Propustnost pro vodní páru a koeficient vodní páry.................................................................................................... 18

5.5.4    Hodnota pH........................................................................................................................................................................ 18

5.5.5    Obsah šestimocného chromu........................................................................................................................................ 18

5.6       Jazyk..................................................................................................................................................................................... 18

5.6.1    Pevnost v dalším trhání.................................................................................................................................................... 18

5.6.2    Hodnota pH........................................................................................................................................................................ 19

5.6.3    Obsah šestimocného chromu........................................................................................................................................ 19

5.7       Napínací stélka a podšívková stélka............................................................................................................................. 19

5.7.1    Tloušťka.............................................................................................................................................................................. 19

5.7.2    Hodnota pH........................................................................................................................................................................ 19

5.7.3    Absorpce a desorpce vody.............................................................................................................................................. 19

5.7.4    Odolnost proti odírání....................................................................................................................................................... 19

5.7.5    Obsah šestimocného chromu........................................................................................................................................ 19


Strana 5

Strana

5.8       Podešev.............................................................................................................................................................................. 19

5.8.1    Tloušťka podešví bez dezénu......................................................................................................................................... 19

5.8.2    Pevnost v dalším trhání.................................................................................................................................................... 19

5.8.3    Odolnost proti odírání....................................................................................................................................................... 19

5.8.4    Odolnost proti opakovanému ohybu.............................................................................................................................. 20

5.8.5    Hydrolýza............................................................................................................................................................................. 20

5.8.6    Pevnost spoje mezi vrstvami vícevrstvých podešví..................................................................................................... 20

5.8.7    Odolnost proti palivovému oleji...................................................................................................................................... 20

6          Dodatečné požadavky na bezpečnostní obuv.............................................................................................................. 20

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

6.2       Kompletní obuv.................................................................................................................................................................. 21

6.2.1    Odolnost proti propíchnutí............................................................................................................................................... 21

6.2.2    Elektrické vlastnosti.......................................................................................................................................................... 22

6.2.3    Odolnost proti nepříznivým prostředím......................................................................................................................... 22

6.2.4    Absorpce energie v oblasti paty...................................................................................................................................... 22

6.2.5    Odolnost proti vodě........................................................................................................................................................... 22

6.2.6    Ochrana nártu.................................................................................................................................................................... 22

6.2.7    Ochrana kotníku................................................................................................................................................................. 23

6.3       Vrch...................................................................................................................................................................................... 23

6.3.1    Průnik vody a absorpce vody........................................................................................................................................... 23

6.3.2    Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 23

6.3.3    Odolnost proti proříznutí................................................................................................................................................... 23

6.4       Podešev.............................................................................................................................................................................. 24

6.4.1    Plocha s dezénem............................................................................................................................................................ 24

6.4.2    Tloušťka podešví s dezénem......................................................................................................................................... 24

6.4.3    Výška dezénu..................................................................................................................................................................... 24

6.4.4    Odolnost proti kontaktnímu teplu................................................................................................................................... 25

7          Značení................................................................................................................................................................................ 25

8          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 25

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

8.2       Elektrické vlastnosti.......................................................................................................................................................... 26

8.2.1    Vodivá obuv......................................................................................................................................................................... 26

8.2.2    Antistatická obuv................................................................................................................................................................ 26

8.2.3    Elektricky izolační obuv..................................................................................................................................................... 27

8.3       Podšívkové stélky.............................................................................................................................................................. 27

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 28

Příloha ZB (normativní)  Odpovídající mezinárodní a evropské normy, jejichž ekvivalenty nejsou uvedeny v textu.... 29

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 30


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 20345:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 161 „Ochrana nohou a chodidel“, jejíž sekretariát řídí BSI ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 94 „Osobní bezpečnost - Ochranné oděvy a vybavení“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma spolu s EN ISO 20344:2004 nahrazuje EN 345:1992 a EN 345-2:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví základní a dodatečné (nepovinné) požadavky na bezpečnostní obuv.-- Vynechaný text --