ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10                                                                                                                                       Září 2004

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

ČSN
EN 340

83 2701

 

Protective clothing - General requirements

Vêtements de protection - Exigences générales

Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 340:2003. Evropská norma EN 340:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 340:2003. The European Standard EN 340:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 340 (83 2701) ze září 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70888
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě je kapitola týkající se ergonomie nahrazena základními zdravotními a ergonomickými požadavky. Dále byl do normy zapracován způsob zkoušení týkající se průmyslového praní. Norma je rozšířena o přílohy zabývající se provedením ochranného oděvu, praktickými zkouškami ergonomických vlastností, vývojovým diagramem pro rozhodování o vhodnosti materiálů ochranných oděvů, vztahem mezi touto normou a směrnicemi EU, dále je rozšířena příloha s piktogramy a doplněna literatura.

Citované normy

EN 420 zavedena v ČSN EN 420 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky

EN 1413 zavedena v ČSN EN 1413 (80 0066) Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu

EN 1811 zavedena v ČSN EN 1811 (42 1656) Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do
přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda

EN 13402-1 zavedena v ČSN EN 13402-1 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy,
definice a postup měření tělesných rozměrů

EN 13402-2 zavedena v ČSN EN 13402-2 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a
sekundární rozměry

prEN 13402-3 dosud nezavedena

prEN 14362-1 nahrazena EN 14362-1 zavedenou v ČSN EN 14362-1 (80 0874) Textilie - Metody pro
zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých
azobarviv stanovitelných bez extrakce

EN 23758 zavedena v ČSN EN 23758 (80 0005) Textilie - Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991)

EN 25077 zavedena v ČSN EN 25077 (80 0822) Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
(ISO 5077:1984)

EN ISO 3175-1 zavedena v ČSN EN ISO 3175-1 (80 0809) Textilie - Chemické čištění a doúpravy -
Část 1: Metoda pro zjišťování čistitelnosti textilií a oděvů

EN ISO 3175-2 zavedena v ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) Textilie - Chemické čištění a doúpravy -
Část 2: Postupy pro tetrachlorethylen

EN ISO 4045 zavedena v ČSN EN ISO 4045 (79 3878) Usně - Stanovení pH

EN ISO 6330 zavedena v ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro
zkoušení textilií

EN ISO 105 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 105 (80 0118 až 80 0198) Textilie - Zkoušky
stálobarevnosti (všechny části)

ISO 7000 zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled,
nahrazena ISO 7000:2004

ISO 15797 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje základní oděvní termíny.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 340
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.10                                                                                                     Nahrazuje EN 340:1993

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

Protective clothing - General requirements

 

Vêtements de protection - Exigences générales

Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 340:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Základní zdravotní a ergonomické požadavky............................................................................................................... 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Nezávadnost........................................................................................................................................................................ 9

4.3       Provedení.............................................................................................................................................................................. 9

4.4       Pohodlí................................................................................................................................................................................ 10

5          Stárnutí................................................................................................................................................................................ 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Stálobarevnost................................................................................................................................................................... 11

5.3       Rozměrová změna po čištění.......................................................................................................................................... 11

5.4       Metody praní a chemického čištění................................................................................................................................ 11

6          Označení velikostí.............................................................................................................................................................. 11

7          Značení................................................................................................................................................................................ 12

7.1       Všeobecné značení........................................................................................................................................................... 12

7.2       Specifické značení............................................................................................................................................................. 12

8          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní)  Úroveň provedení............................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní)  Vývojový diagram................................................................................................................................ 16

Příloha C (informativní)  Kontrola ergonomických vlastností ochranných oděvů (chování v praktických zkouškách). 17

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

C.2       Princip.................................................................................................................................................................................. 17

C.3       Stanovené otázky............................................................................................................................................................... 17

C.4       Důvody k závěru, že výrobek je nevhodný...................................................................................................................... 18

Příloha D (informativní)  Příklady označení velikosti................................................................................................................ 19

D.1       Příklady označení velikosti pro obleky, bundy, kabáty a kalhoty................................................................................ 19

D.2       Příklad označení velikosti pro chrániče trupu............................................................................................................... 20

Příloha E (normativní)  Piktogramy............................................................................................................................................. 21

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 24

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 25

Národní příloha NA (informativní)  Základní oděvní termíny.................................................................................................. 26


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 340:2003) byl připraven technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tato evropská norma nahrazuje EN 340:1993.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

CEN/TC 162 na svém 19. zasedání ve dnech 1998-09-24/25 v Haanu, Německo rozhodla o revizi této normy. Práce byla přidělena CEN/TC 162/WG 1.

Přílohy A, B, C a D jsou informativní, příloha E je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je normou referenční, na níž se, pokud je to zapotřebí, odvolávají předmětové normy. Tato norma nemůže být používána samotná, ale pouze v kombinaci s další normou obsahující požadavky na specifické provedení výrobku poskytujícího ochranu. Pokud jsou potřebné specifické požadavky, měly by být stanoveny v příslušné normě pro tyto výrobky.

Revize normy EN 340:1993 vedla k následujícím hlavním změnám v novém vydání normy:

      Byly přidány základní požadavky týkající se zdraví a ergonomie včetně metod zkoušení (viz kapitola 4). Většina požadavků se týká dodavatelů materiálů pro výrobce ochranných oděvů. Pro výrobce oděvů jsou důležité další požadavky pro splnění konkrétních norem výrobků.

      Do kapitoly 5 byl zapracován způsob zkoušení týkající se průmyslového praní, protože tento způsob praní je často používán u mnohých typů ochranných oděvů.

      Systém označení velikostí v kapitole 6 byl rozšířen o požadavky na velikosti podle řady EN 13402.

      Nová příloha C (informativní) byla zavedena jako pokyn pro rozšíření specifikací praktických zkoušek provedení oděvů v normách výrobků.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy.-- Vynechaný text --