ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.30                                                                                                                                     Únor 2002

Ochranné prostředky dýchacích

orgánů - Filtrační polomasky
k ochraně proti částicím -
Požadavky, zkoušení a značení

ČSN
EN 149

83 2225

 

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 149:2001. Evropská norma EN 149:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 149:2001. The European Standard EN 149:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 149 (83 2225) z října 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63962
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě jsou proti předchozímu vydání uvedeny:

      požadavky na jmenovité hodnoty a tolerance;

      požadavky na obal a konečnou úpravu;

      požadavek na dýchací odpor při stálém průtoku pro typ FFP3.

Byl změněn požadavek na průnik filtračního materiálu pro zkoušku parafinovým olejem.

Citované normy

EN 132:1998 zavedena v ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy

EN 134:1998 zavedena v ČSN EN 134 (83 2203) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

EN 143:2000 zavedena v ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

EN ISO 6941:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (ISO 6941:1984, včetně změny 1:1992)

Citované a související předpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 149
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.30                                                                                                     Nahrazuje EN 149:1991

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

 

Appareils de protection respiratoire -
Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken
zum Schutz gegen Partikeln - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 149:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

5          Rozdělení.............................................................................................................................................................................. 7

6          Značení................................................................................................................................................................................. 7

7          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

7.2       Jmenovité hodnoty a tolerance......................................................................................................................................... 7

7.3       Vizuální prohlídka................................................................................................................................................................ 7

7.4       Obal....................................................................................................................................................................................... 7

7.5       Materiál.................................................................................................................................................................................. 7

7.6       Čištění a dezinfekce........................................................................................................................................................... 8

7.7       Praktické zkoušky................................................................................................................................................................ 8

7.8       Konečná úprava součástek.............................................................................................................................................. 8

7.9       Průnik.................................................................................................................................................................................... 8

7.9.1    Celkový průnik...................................................................................................................................................................... 8

7.9.2    Průnik filtračního materiálu............................................................................................................................................... 8

7.10     Snášenlivost s pokožkou................................................................................................................................................... 9

7.11     Hořlavost............................................................................................................................................................................... 9

7.12     Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu............................................................................................. 9

7.13     Upínací systém (upínací pásky)....................................................................................................................................... 9

7.14     Zorné pole............................................................................................................................................................................ 9

7.15     Vydechovací ventil (ventily)................................................................................................................................................. 9

7.16     Dýchací odpor.................................................................................................................................................................... 10

7.17     Zanášení............................................................................................................................................................................. 10

7.17.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.17.2 Dýchací odpor.................................................................................................................................................................... 10

7.17.3 Průnik filtru.......................................................................................................................................................................... 11

7.18     Vyměnitelné části.............................................................................................................................................................. 11

8          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 11

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8.2       Vizuální kontrola................................................................................................................................................................. 11

8.3       Kondicionování.................................................................................................................................................................. 11

8.3.1    Napodobení užívání.......................................................................................................................................................... 11

8.3.2    Teplotní kondicionování................................................................................................................................................... 11

8.3.3    Mechanická odolnost........................................................................................................................................................ 12

8.3.4    Kondicionování průtokem................................................................................................................................................ 12


Strana 5

            Strana

8.4       Praktické zkoušky nošením............................................................................................................................................. 12

8.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

8.4.2    Zkouška při chůzi............................................................................................................................................................... 12

8.4.3    Zkouška při napodobení práce....................................................................................................................................... 12

8.5       Netěsnost........................................................................................................................................................................... 12

8.5.1    Všeobecný postup zkoušky............................................................................................................................................. 12

8.5.2    Metoda................................................................................................................................................................................. 14

8.6       Hořlavost............................................................................................................................................................................. 15

8.7       Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu........................................................................................... 16

8.8       Pevnost upevnění ventilové komory............................................................................................................................... 16

8.9       Dýchací odpor.................................................................................................................................................................... 16

8.9.1    Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 16

8.9.2    Vydechovací odpor............................................................................................................................................................ 17

8.9.3    Vdechovací odpor.............................................................................................................................................................. 17

8.10     Zanášení............................................................................................................................................................................. 17

8.10.1 Princip.................................................................................................................................................................................. 17

8.10.2 Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 17

8.10.3 Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 17

8.10.4 Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 18

8.10.5 Hodnocení zanášení......................................................................................................................................................... 19

8.11     Průnik filtrem...................................................................................................................................................................... 19

9          Značení................................................................................................................................................................................ 19

9.1       Balení................................................................................................................................................................................... 19

9.2       Filtrační polomaska.......................................................................................................................................................... 19

10        Návod k použití................................................................................................................................................................... 19

Příloha B (informativní) Značení.................................................................................................................................................. 33

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a Směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky....... 34

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 35

 


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 79 „Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno se zrušit nejpozději do října 2001.

Tato evropská norma nahrazuje EN 149:1991.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Příloha ZA je informativní a ukazuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

Úvod

K používání je povolen jen takový ochranný prostředek dýchacích orgánů, jehož jednotlivé části vyhovují požadovaným zkouškám, které jsou dány příslušnou normou nebo částí normy a když s celým ochranným prostředkem byly vykonány praktické zkoušky nošením v souladu s příslušnou normou. Jestliže není možné z jakýchkoliv příčin provést zkoušku s celým ochranným prostředkem, je povolena simulace za předpokladu podobných dýchacích charakteristik a váhového rozdělení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje minimální požadavky pro filtrační polomasky jako ochranné prostředky dýchacích orgánů, s výjimkou únikových přístrojů.

Pro ověření souladu s požadavky jsou uvedeny laboratorní i praktické zkoušky.-- Vynechaný text --