ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20                                                                                                                                Květen 2001

Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje

ČSN
CR 13464

83 2402

 

Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors

Guide de sélection, d'utilisation et d'entretien des protecteurs de l'oeil du visage ŕ usage professionel

Leitfaden für Auswahl, Gebrauch und Wartung von beruflichen Augenschutzger

Tato norma je českou verzí Zprávy CEN CR 13464:1999. Zpráva CEN CR 13464:1999 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the Report CEN CR 13464:1999. The Report CEN CR 13464:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61677
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 165 zavedena v ČSN EN 165 (83 2400) Osobní prostředky na ochranu očí - Slovník

EN 166 zavedena v ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky na ochranu očí - Základní ustanovení

EN 167 zavedena v ČSN EN 167 (83 2411) Osobní prostředky na ochranu očí - Optické zkušební metody

EN 168 zavedena v ČSN EN 168 (83 2412) Osobní prostředky na ochranu očí - Neoptické zkušební metody

EN 169 zavedena v ČSN EN 169 (83 2431) Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 170 zavedena v ČSN EN 170 (83 2432) Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 171 zavedena v ČSN EN 171 (83 2433) Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 172 zavedena v ČSN EN 172 (83 2435) Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 175 zavedena v ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

EN 207 zavedena v ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky na ochranu očí - Filtry a brýle proti laserovému záření

EN 208 zavedena v ČSN EN 208 (83 2452) Osobní prostředky na ochranu očí - Brýle pro justační práce s lasery a laserovými systémy (justační brýle pro lasery)

EN 379 zavedena v ČSN EN 379 (832431) Požadavky na ochranné svářečské filtry se spínaným světelným prostupem a ochranné svářečské filtry s dvojím světelným prostupem

EN 1731 zavedena v ČSN EN 1731 (83 2425) Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu

EN 60825 zavedena v ČSN EN 60825 (34 1750) Bezpečnost záření laserových zařízení, klasifikace zařízení, požadavky a návod k používání, nahrazena EN 60825 -1:1994

EN ISO 8980-1 zavedena v ČSN EN ISO 8980-1 (19 5105) Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 1: Požadavky na jedno nebo víceohniskové čočky

EN ISO 8980-2 zavedena v ČSN EN ISO 8980-2 (19 5105) Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

 

ZPRÁVA CEN                                                                                                          CR 13464
CEN REPORT                                                                                                          Únor 1999
RAPPORT CEN
CEN BERICHT

Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků
k ochraně očí a obličeje

Guide to selection, use and maintenance of occupational eye
and face protectors

 

 

Guide de sélection, d'utilisation et d'entretien des protecteurs de l'oeil du visage ŕ usage professionel

Leitfaden für Auswahl, Gebrauch und Wartung von beruflichen Augenschutzger

 

Tato zpráva CEN byla schválena CEN 1998-12-02. Zpráva byla navrhnuta technickou komisí CEN/TC 85.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. CR 13464:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Rizika pro oči vyvolaná pracovním prostředím.................................................................................................................. 9

3.1    Úvod.......................................................................................................................................................................................... 9

3.2    Mechanická rizika................................................................................................................................................................... 9

3.3    Chemická rizika..................................................................................................................................................................... 11

3.4    Rizika vyvolaná zářením....................................................................................................................................................... 11

3.5    Přehled rizik a jejich zdrojů................................................................................................................................................. 12

4       Klasifikace pracovních prostředků k ochraně očí........................................................................................................... 13

4.1    Všeobecný klasifikační systém.......................................................................................................................................... 13

4.2    Detailní klasifikace pracovních prostředků k ochraně očí podle technických parametrů....................................... 16

4.3    Značení pracovních prostředků k ochraně očí................................................................................................................ 20

5       Výběr pracovních prostředků k ochraně očí..................................................................................................................... 23

5.1    Úvod........................................................................................................................................................................................ 23

5.2    Analýzy při výběru.................................................................................................................................................................. 24

6       Péče a údržba pracovních prostředků k ochraně očí..................................................................................................... 31

6.1    Úvod........................................................................................................................................................................................ 31

6.2    Používání a manipulace...................................................................................................................................................... 31

6.3    Kontroly................................................................................................................................................................................... 32

6.4    Čištění..................................................................................................................................................................................... 32

6.5    Opravy a výměna součástí.................................................................................................................................................. 32

6.6    Skladování.............................................................................................................................................................................. 32

7       Program péče o oči při práci.............................................................................................................................................. 33

7.1    Úvod........................................................................................................................................................................................ 33

7.2    Program.................................................................................................................................................................................. 33

 


Strana 5

Předmluva

Tato zpráva CEN byla připravena předsedou pracovní skupiny 10 technické komise CEN/TC 85 „Prostředky k ochraně očí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

První návrh dokumentu CEN/TC 85 WG10/N8 byl projednán na zasedání WG 10 dne 20. září 1995. Stanoviska a návrhy z tohoto zasedání byly použity pro vypracování druhého návrhu, který byl dále projednán na zasedání WG 10 dne 18. září 1996. Po tomto zasedání byly schválené změny zapracovány do třetího návrhu dokumentu CEN/TC 85 WG10/N17. Tento předkládaný konečný návrh je připraven na základě obdržených stanovisek ke třetímu návrhu, zveřejněných v dokumentu CEN/TC 85 WG10/N18.

Při zpracování této zprávy byly vzaty v úvahu tyto dokumenty:

      Britská norma BS 7028:1988 Směrnice pro výběr, používání a údržbu průmyslových prostředků k ochraně očí;

      Čtvrtý návrh normy/Austrálie/Norma Nového Zélandu: Květen 1994 - Doporučené postupy ochranu očí při práci.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato zpráva je určena pouze pro informaci a jako příručka. Vztahuje se na veškeré druhy osobních prostředků k ochraně očí a obličeje používaných při různých rizicích v průmyslu, obchodu, laboratořích, učebních zařízeních atd., které mohou způsobit poškození očí nebo ovlivnit vidění, s výjimkou ionizujícího záření, jako je rentgenové a nízkotepelné infračervené záření. Tato zpráva neobsahuje návody k používání prostředků k ochraně očí při sportu, činnostech ve volném čase a při jízdě na dopravních prostředcích, ale poskytuje užitečné informace i pro jiné činnosti mimo zaměstnání, při nichž se vyskytuje riziko poškození očí a/nebo obličeje.

Účelem této zprávy je (a) specifikovat a vysvětlit ustanovení platných evropských norem vztahujících se na pracovní prostředky k ochraně očí a obličeje, (b) vytvořit základní porozumění klasifikaci rizik pro oči při průmyslových a jiných zaměstnaneckých činnostech, (c) vysvětlit a klasifikovat různé typy prostředků k ochraně očí a obličeje a uvést přehled jejich různých vlastností a ochranných možností, a (d) dát návod pro výběr, péči a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje.

Tato zpráva nesmí být použita ani jako celek, ani částečně jako náhrada za profesionální hodnocení rizik, které je základní částí postupu při každém výběru prostředků k ochraně očí.-- Vynechaný text --