ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.340.99

Říjen 1998

Osobní ochranné prostředky
proti pádům z výšky – Seznam
ekvivalentních termínů

ČSN
EN 1868

83 2603

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes équivalents

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1868:1997. Evropská norma EN 1868:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1868:1997. The European Standard EN 1868:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52970


Strana 2

Národní předmluva

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Seznamy ekvivalentních termínů uvedené v kapitolách 2, 3 a 4 jsou doplněny o sloupec s českým překladem.

 

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje ekvivalentní termíny seřazeny v abecedním pořadí v jazyce českém.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., Divize 30 - Zkušebny, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1868

EUROPEAN STANDARD

Květen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 01.040.13; 13.340.99

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, vocabulary, lists

 

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

 

Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes équivalents

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Equivalent terms / Gleichbedeutende Benennungen / Termes équivalents/ Ekvivalentní termíny

(Anglicky / Německy / Francouzsky / Česky)

6

3

Termes équivalents / Equivalent terms / Gleichbedeutende Benennungen/ Ekvivalentní termíny

(Francouzsky / Anglicky / Německy / Česky)

17

4

Gleichbedeutende Benennungen / Equivalent terms / Termes équivalents/ Ekvivalentní termíny

(Německy / Anglicky / Francouzsky / Česky)

27

Národní příloha NA (informativní)

Ekvivalentní termíny / Equivalent terms / Gleichbedeutende Benennungen / Termes équivalents

(Česky / Anglicky / Německy / Francouzsky)

37


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do listopadu 1997.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma je použitelná pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tato evropská norma specifikuje seznam termínů použitých pro definování osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky. Termíny jsou seřazeny v abecedním pořadí v třech úředních jazycích CEN, angličtině, francouzštině a němčině. Termíny nebo výklady uvedené v závorkách jsou přidány výlučně pro lepší pochopení.

 -- Vynechaný text --