ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110; 13.180

Duben 1998

Bezpečnost strojních zařízení -
Tělesné rozměry -
Část 1: Zásady stanovení požadovaných
rozměrů otvorů pro přístup celého těla
ke strojnímu zařízení

ČSN
EN 54 7-1

83 3502

 

 

 

Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 1: Principes de détermination des dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de l' ensemble du corps dans les machines

Sicherheit von Maschinen - Körpermabe des Menschen - Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 547-1:1996. Evropská norma EN 547-1 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 547-1:1996. The European Standard EN 547-1 has the status of a Czech Standard.

 

Ó Český normalizační institut, 1998
51817


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 294 zavedena v ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212)

EN 547-3 zavedena v ČSN EN 547-3 Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje (83 3502)

EN 614-1 zavedena v ČSN EN 614-1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro projektování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (83 3501)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Olomouc, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 547-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.110; 13.180

 

Deskriptory: safety of machines, human factors engineering, accident prevention, operators (personnel), human body, passages, access openings, dimensions

 

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

 

Safety of machinery - Human body measurements Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

Sécurité des machines - Mesures du corps humain Partie 1: Principes de détermination des dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de ľensemble du corps dans les machines

Sicherheit von Maschinen - Körpermabe des Menschen Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-15. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Všeobecné požadavky

5

4

Průchozí otvory

6

4.1

Otvor pro vodorovný pohyb vpřed ve vzpřímené poloze

7

4.2

Otvor pro vodorovný bočný pohyb na krátkou vzdálenost ve vzpřímené poloze

8

4.3

Svislý pohyb šachtou po žebříku

9

4.4

Otvor s poklopem pro rychlý a aktivní pohyb

10

4.5

Otvor pro vstup vkleče

10

Příloha A (normativní): Použití tělesných rozměrů v praxi

11

Příloha B (informativní): Označování rozměrů a tělesných rozměrů člověka

13

Příloha C (informativní): Bibliografie

14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU pro strojní zařízení

15

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie", jejíž sekretariát má DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1997. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy. Podle Vnitřních předpisů CEN jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

0   Úvod

 

Tato evropská norma je jednou z ergonomických norem pro bezpečnost strojních zařízení. EN 614-1 „Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro projektování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady" popisuje zásady, kterými by se měli projektanti řídit, aby respektovali ergonomické faktory.

Tato evropská norma uvádí, jak by se těchto zásad mělo používat při projektování přístupových otvorů dovolujících vstup celého těla.

Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu směrnice EU týkající se strojních zařízení a příslušných předpisů ESVO.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma popisuje rozměry otvorů pro přístup celého těla pro strojní zařízení podle EN 292-1. Udává rozměry, ke kterým lze použít údajů uvedených v EN 547-3. V příloze A jsou uvedeny přídavné požadavky na prostor. Tato evropská norma byla připravena primárně pro stacionární strojní zařízení, proto mohou být specifikovány další požadavky pro pojízdná strojní zařízení.

Rozměry pro průchody jsou založeny na hodnotách buď 95. nebo 99. percentilu populace předpokládaných uživatelů. Hodnoty 99. percentilu se používají pro nouzové únikové cesty.


Strana 5

Antropometrické údaje uvedené v EN 547-3 vycházejí ze statických měření nahých osob a neberou v úvahu pohyby těla, oděv, zařízení, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí.

Tato evropská norma ukazuje, jak s ohledem na dané podmínky (kriteria) kombinovat antropometrické údaje s vhodnými rozměrovými přídavky (dále jen přídavky).

Situace, kdy je třeba chránit lidi před rizikovým dotykem, jsou pojednány v EN 294.

 -- Vynechaný text --