PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080                                                                                                                                         Únor 2023

Pomocné půdní látky – Stanovení specifických parametrů

ČSN P
CEN/TS 17729

83 6216

 

Soil improvers – Determination of specific parameters

Amendements du sol – Détermination des paramètres spécifiques

Bodenverbesserungsmittel – Bestimmung spezifischer Parameter

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 17729:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 17729:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 17729:2022 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TS 17732:2022 zavedena v ČSN P CEN/TS 17732:2023 (83 6212) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Terminologie

CEN/TS 17733:2022 zavedena v ČSN P CEN/TS 17733:2022 (83 6213) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Vzorkování a příprava vzorku

EN 12580:2013 zavedena v ČSN EN 12580:2015 (83 6637) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení množství

EN 13040:2007 zavedena v ČSN EN 13040:2013 (83 6161) Pomocné půdní látky a substráty – Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

EN 13650:2001 zavedena v ČSN EN 13650:2002 (83 6639) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Extrakce prvků rozpustných v lučavce královské

EN 13652:2001 zavedena v ČSN EN 13652:2002 (83 6641) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Extrakce živin a prvků rozpustných ve vodě

EN 13654-1:2001 zavedena v ČSN EN 13654-1:2002 (83 6642) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Stanovení dusíku – Část 1: Modifikovaná Kjeldahlova metoda

EN 13654-2:2001 zavedena v ČSN EN 13654-2:2002 (83 6642) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Stanovení dusíku – Část 2: Metoda podle Dumase

EN 15238:2006 zavedena v ČSN EN 15238:2015 (83 6634) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k úvodu doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 17729
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                             
Únor 2022

ICS 65.080

Pomocné půdní látky – Stanovení specifických parametrů

Soil improvers – Determination of specific parameters

Amendements du sol – Détermination
des paramètres spécifiques

Bodenverbesserungsmittel – Bestimmung spezifischer Parameter

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2022-01-03 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. CEN/TS 17729:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Vzorkování a příprava vzorku........................................................................................................................................................ 8

5......... Stanovení.......................................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 17729:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a pěstební substráty, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Různé funkce výrobku vyžadují různé požadavky na bezpečnost, kvalitu a množství výrobků, jež jsou přizpůsobeny jejich různým určeným použitím. Proto byly hnojivé výrobky EU rozděleny do různých kategorií funkce výrobku (product function category, PFCNP1)), z nichž každá podléhá specifickým požadavkům na bezpečnost, kvalitu a množství, jak je specifikováno v nařízení (EU) 2019/1009 [1].

Pomocné půdní látky byly klasifikovány jako PFC 3. Specifické požadavky na bezpečnost, kvalitu a množství týkající se některých specifických parametrů (tj. obsahu sušiny, obsahu dusíku, obsahu P2O5 (oxidu fosforečného) a K2O (oxidu draselného), chloridů, mědi a zinku a množství) jsou specifikovány v tomto dokumentu, stejně jako odkazy na dokumenty obsahující zkušební metody, které se mají používat pro stanovení shody se souvisícím požadavkem.

1 Předmět normy

Tento dokument poskytuje přehled relevantních metod pro stanovení specifických parametrů v pevných pomocných půdních látkách, včetně

    obsahu sušiny;

    obsahu dusíku;

    obsahu P2O5 (oxidu fosforečného) a K2O (oxidu draselného);

    obsahu chloridů;

    obsahu mědi a zinku;

    množství.

Tento dokument se používá pro pevné hnojivé výrobky EU klasifikované jako PFC 3 a PFC 7, pokud je hlavní funkce hnojivého výrobku EU klasifikována jako PFC 3 podle nařízení (EU) 2019/1009 [1].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V českém překladu nařízení (EU) 2019/1009 se používá zkratka KFV.