PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080                                                                                                                                       Leden 2023

Pěstební substráty – Stanovení specifických parametrů

ČSN P
CEN/TS 17731

83 6214

 

Growing media – Determination of specific parameters

Supports de culture – Détermination des paramètres spécifiques

Kultursubstrate – Bestimmung spezifischer Parameter

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 17731:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 17731:2022. It was translated
by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 17731:2022 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TS 17732:2022 zavedena v ČSN P CEN/TS 17732:2022 (83 6212) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Terminologie

CEN/TS 17733:2022 zavedena v ČSN P CEN/TS 17733:2022 (83 6213) Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Vzorkování a příprava vzorku

EN 12580:2013 zavedena v ČSN EN 12580:2015 (83 6637) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení množství

EN 13037:2011 zavedena v ČSN EN 13037:2012 (83 6222) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení pH

EN 13038:2011 zavedena v ČSN EN 13038:2012 (83 6211) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení elektrické konduktivity 

EN 13040:2007 zavedena v ČSN EN 13040:2013 (83 6161) Pomocné půdní látky a substráty – Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku  

EN 13650:2001 zavedena v ČSN EN 13650:2002 (83 6639) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Extrakce prvků rozpustných v lučavce královské

EN 13651:2001 zavedena v ČSN EN 13651:2002 (83 6640) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Extrakce živin rozpustných v chloridu vápenatém/DTPA (CAD)

EN 13652:2001 zavedena v ČSN EN 13652:2002 (83 6641) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Extrakce
živin a prvků rozpustných ve vodě

EN 15238:2006 zavedena v ČSN EN 15238:2015 (83 6634) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

EN 15761:2009 zavedena v ČSN EN 15761:2010 (83 6643) Tvarované stimulanty růstu – Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k úvodu doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 17731
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                             
Únor 2022

ICS 65.080                                                                                                                                                     

Pěstební substráty – Stanovení specifických parametrů

Growing media – Determination of specific parameters

Supports de culture – Détermination des paramètres spécifiques

Kultursubstrate – Bestimmung spezifischer Parameter

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2022-01-03 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. CEN/TS 17731:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Vzorkování a příprava vzorku........................................................................................................................................................ 8

5......... Stanovení.......................................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9


 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 17731:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a pěstební substráty, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Různé funkce výrobku vyžadují různé požadavky na bezpečnost, kvalitu a množství výrobků, jež jsou přizpůsobeny jejich různým určeným použitím. Proto byly hnojivé výrobky EU rozděleny do různých kategorií funkce
výrobku (product function category, PFCNP1)), z nichž každá podléhá specifickým požadavkům na bezpečnost a kvalitu, jak je specifikováno v nařízení (EU) 2019/1009 [1].

Pěstební substráty byly klasifikovány jako PFC 4, jak je specifikováno v nařízení (EU) 2019/1009 [1]. Specifické požadavky na bezpečnost, kvalitu a množství týkající se některých specifických parametrů (tj. elektrické konduktivity, pH, obsahu sušiny, obsahu dusíku, P2O5 (oxidu fosforečného) a K2O (oxidu draselného) extrahovatelného CaCl2/DTPA, celkového obsahu mědi a zinku a množství) jsou specifikovány v tomto dokumentu, stejně jako
odkazy na dokumenty obsahující zkušební metody, které se mají používat pro stanovení shody se souvisícím požadavkem.

1 Předmět normy

Tento dokument poskytuje přehled relevantních metod pro stanovení specifických parametrů v pěstebních substrátech, včetně

    elektrické konduktivity;

    pH;

    sušiny;

    obsahu dusíku, P2O5 (oxidu fosforečného) a K2O (oxidu draselného) extrahovatelného CaCl2/DTPA;

    celkového obsahu mědi a zinku;

    množství.

Tento dokument se používá pro hnojivé výrobky EU klasifikované jako PFC 4 a PFC 7, pokud je hlavní funkce hnojivého výrobku EU klasifikována jako PFC 4 podle nařízení (EU) 2019/1009 [1].

Tento dokument se nepoužívá pro tvarované materiály, jako jsou desky z minerální vlny a pěnové desky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V českém překladu nařízení (EU) 2019/1009 se používá zkratka KFV.