PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65; 65.080                                                                                                                           Únor 2023

Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Terminologie

ČSN P
CEN/TS 17732

83 6212

 

Soil improvers and growing media – Terminology

Amendements du sol et supports de culture – Terminologie

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Terminologie

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 17732:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 17732:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 17732:2022 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 13833:2013 (83 4741) Stacionární zdroje emisí – Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv – Radiouhlíková metoda

TNI POKYN ISO/IEC 51 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k 3.3.6, 3.3.7 a 3.8.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 17732
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                             
Únor 2022

ICS 01.040.65; 65.080

Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Terminologie

Soil improvers and growing media – Terminology

Amendements du sol et supports de culture – Terminologie

 Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Terminologie

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2022-01-03 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. CEN/TS 17732:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

Příloha A (informativní) Abecední rejstřík českých termínů............................................................................................................... 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 22

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 17732:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a pěstební substráty, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

 

Introduction

Některé normy požadované normalizačním požadavkem M/564 budou používat společnou terminologii. Pro snadné odkazování, zjednodušení normalizační práce a pro zamezení zbytečným opakováním je tato společná terminologie zahrnuta v tomto dokumentu. Tak může na tento dokument odkazovat každý dokument, ve kterém je použita relevantní terminologie.

 

Some of the standards requested by the standardization request M/564 will use common terminology. For ease of reference, to simplify standardization work and to avoid unnecessary repetitions such common terminology is included in this document. In this way, any document where the relevant terminology is used could refer to this document.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje terminologii pro pomocné půdní látky a pěstební substráty.

 

This document specifies terminology for soil improvers and growing media.

Příloha A obsahuje přehled všech termínů definovaných v tomto dokumentu v abecedním pořadí.

 

Annex A contains an overview of all terms defined in this document in alphabetical order.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.