ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110

Únor 1998

Bezpečnost strojních zařízení -
Zásady pro stanovení rizikovosti

ČSN
EN 1050

83 3010

 

 

 

Safety of machinery - Principles for risk assessment

Sécurité des machines - Principes pour l'appréciation du risque

Sicherheit von Maschinen - Leitsätze zur Risikobeurteilung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1050:1996. Evropská norma EN 1050:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1050:1996. The European Standard EN 1050:1996 has the status of a Czech Standard.

 

ã Český normalizační institut, 1997
51312


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

 

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

 

EN 60204-1:1992 zavedena v ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 204-1: 1992) (33 2200)

 

CEN/CLC Memorandum č. 9:1994 dosud nezavedeno

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení - Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1050

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 13.110

 

Deskriptory: safety of machines, accident prevention, hazards, safety measures, specifications

 

Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti

 

Safety of machinery - Principles for risk assessment

Sécurité des machines - Principes pour l'appréciation du risque     Sicherheit von Maschinen - Leitsätze zur Risikobeurteilung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat

v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Všeobecné požadavky

6

4.1

Základní pojmy

6

4.2

Informace pro stanovení rizikovosti

8

5

Stanovení mezních hodnot strojního zařízení

8

6

Identifikace rizika

8

7

Odhad rizikovosti

9

7.1

Všeobecně

9

7.2

Faktory rizikovosti

9

7.3

Hlediska pro stanovení faktorů rizikovosti

11

8

Zhodnocení rizikovosti

13

8.1

Všeobecně

13

8.2

Dosažení cílů snížení rizikovosti

13

8.3

Porovnání rizikovosti

13

9

Dokumentace

14

Příloha A (informativní) Příklady rizik, rizikových situacích a rizikových událostí

15

Příloha B (informativní) Metody analýzy rizik a odhadu rizikovosti

21

Příloha C (informativní) Bibliografie

23


Strana 5

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení", která má sekretariát v DIN.

 

Této evropské normě se nejpozději do května 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do května 1997.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Příloha A je informativní a obsahuje příklady rizik, rizikových situací a rizikových událostí. Příloha B je informativní a obsahuje metody analýzy rizik a odhad rizikovosti.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédko, a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Funkcí této normy typu A je popis zásad pro důsledný, systematický postup při stanovení rizikovosti, jak je uvedeno v kapitole 6 EN 292-1:1991.

 

Norma uvádí návod pro rozhodnutí při konstrukci strojního zařízení (viz 3.11 EN 292-1:1991) a chce pomoci v přípravě důsledných a přiměřených norem typu B a C tak, aby byly v souladu s podstatnými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví (viz příloha A EN 292-2:1991/A1:1995).

 

Tato norma sama o sobě nedává předpoklad shody s podstatnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (viz příloha A EN 292-2:1991/A1:1995).

 

Doporučuje se, aby tato norma byla používána jako základní návod konstrukčních metod ve výcvikových kurzech a příručkách.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanovuje všeobecné zásady postupu, známého jako stanovení rizikovosti, které shrnují znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazovosti a poškození u strojních zařízení tak, aby mohla být stanovena rizikovost ve všech fázích celé životnosti strojního zařízení (viz 3.11 EN 292-1:1991).

 

Tato norma uvádí návod k informacím dovolující provést stanovení rizikovosti. Jsou popsány postupy k identifikaci rizik, odhadu a zhodnocení rizikovosti. Účelem normy je poskytnout doporučení k rozhodnutí o bezpečnosti strojního zařízení a druhu dokumentace požadované k ověření stanovené rizikovosti.

 

Není záměrem této normy poskytnout podrobný výčet metod pro analýzu rizik a odhad rizikovosti, protože tyto metody jsou uvedeny jinde (např. v knihách a jiných odkazujících dokumentech). Souhrn některých těchto metod je uveden pouze pro informaci (viz příloha B).

 -- Vynechaný text --