ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110

Únor 1998

Bezpečnost strojních zařízení -
Dvouruční ovládací zařízení -
Funkční hlediska - Zásady
pro konstrukci

ČSN
EN 574

83 3325

 

 

 

Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design

Sécurité des machines - Dispositifs de commande bimanuelle - Aspects fonctionnels - Principes de conception

Sicherheit von Maschinen - Zweihandschaltungen - Funtionelle Aspekte - Gestaltungsleitsätze

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 574:1996. Evropská norma EN 574:1996 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 574:1996. The European Standard EN 574:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 2047 ze září 1984.

 

© Český normalizační institut, 1997
51311


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

 

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

 

prEN 894-1:1992 dosud nezavedena

 

prEN 894-2:1992 dosud nezavedena

 

prEN 894-3:1992 dosud nezavedena

 

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (83 3205)

 

prEN 999:1995 dosud nezavedena

 

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti (83 3010)

 

EN 60204-1:1992 zavedena v ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (33 2200)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení - Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 574

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 13.110

 

Deskriptory: safety of machines, control devices, safety devices, manual controls, accident prevention, safety measures, performance evaluation, safety requirements, tests, technical notices, marking

 

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

 

Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design

Sécurité des machines - Dispositifs de commande bimanuelle - Aspects fonctionnels - Principes de conception

Sicherheit von Maschinen - Zweihandschaltungen - Funtionelle Aspekte - Gestaltungsleitsätze

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-02-10.

 

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

0

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

7

3

Definice

7

3.1

Dvouruční ovládací zařízení

7

3.2

Vstupní signál

7

3.3

Ovládací spouštěcí zařízení

8

3.4

Současné ovládání

8

3.5

Synchronní ovládání

8

3.6

Měnič signálu

8

3.7

Procesor signálu

8

3.8

Výstupní signál

8

3.9

Doba reakce

8

3.10

Mobilní dvouruční ovládací zařízení

8

4

Typy dvouručních ovládacích zařízení a jejich volba

9

5

Vlastnosti bezpečnostních funkcí

10

5.1

Použití obou rukou (současné ovládání)

10

5.2

Vztah mezi vstupními signály a výstupním signálem

10

5.3

Přerušení výstupního signálu

10

5.4

Zamezení náhodnému spuštění

11

5.5

Zamezení vyřazení

11

5.6

Opětovná iniciace výstupního signálu

11

5.7

Synchronní ovládání

11

6

Požadavky na kategorie ovládání

12

6.1

Volba kategorie

12

6.2

Použití kategorie 1

12

6.3

Použití kategorie 3

12

6.4

Použití kategorie 4

12

7

Používání programovatelných elektronických systémů

12

8

Zamezení náhodnému spuštění a vyřazení

13

8.1

Všeobecná úvaha

13

8.2

Zamezení vyřazení jednou rukou

13

8.3

Zamezení vyřazení rukou a loktem téže paže

13

8.4

Zamezení vyřazení předloktím (předloktími) nebo loktem (lokty)

13

8.5

Zamezení vyřazení jednou rukou a jakoukoliv jinou částí těla (např kolenem, kyčlem)

14

8.6

Zamezení vyřazení zablokováním jednoho ovládacího spouštěcího zařízení

14

8.7

Náhodné spuštění

14

9

Všeobecné požadavky

14


Strana 5

9.1

Ergonomické požadavky

14

9.2

Provozní podmínky, vliv prostředí

14

9.3

Zakrytí

15

9.4

Volba, konstrukce a instalace ovládacích spouštěcích zařízení

15

9.5

Zamezení neúmyslným výstupním signálům zrychlujícími silami

15

9.6

Neúmyslné spuštění mobilních a přenosných v ruce držených strojů

15

9.7

Mobilní dvouruční ovládací zařízení

16

9.8

Bezpečná vzdálenost

16

10

Ověření

17

10.1

Všeobecné požadavky pro ověření

17

10.2

Vizuální prohlídka

17

10.3

Funkční kontrola

17

10.4

Měření

17

10.5

Zamezení vyřazení

17

11

Značení

18

12

Informace pro instalaci, používání a údržbu

19

12.1

Informační opatření

19

12.2

Instrukce pro instalaci

19

12.3

Instrukce pro používání

20

12.4

Instrukce pro údržbu

20

Příloha A (normativní) Zkušební měření k zamezení vyřazení

21

Příloha B (informativní) Použití kategorií (podle EN 954-1:1996) podle typů dvouručních ovládacích zařízení

27

Příloha C (informativní) Bibliografie

28

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy ke směrnicím EU

29


Strana 6

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení", která má sekretariát v DIN.

 

Tato norma je typu B ve struktuře norem A, B, C, jak je definováno v EN 292.

 

Této evropské normě se nejpozději do května 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do května 1997.

 

Tato evropské normě byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

 

Příloha A této normy je normativní, ale přílohy B a C jsou informativní.

 

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Tato norma je zpracována jako norma typu B, ve smyslu Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EU) a příslušných předpisů EFTA.

 

Dvouruční ovládací zařízení je bezpečnostní zařízení (bezpečnostní součást). Toto zařízení poskytuje opatření k ochraně obsluhy proti zásahu do nebezpečného prostoru během rizikových situací, umístěním ovládacího spouštěcího zařízení do určené polohy. U strojních zařízení držených v rukách je nutno také brát v úvahu, že nebezpečný prostor není konstantní.

 

Volba dvouručního ovládacího zařízení jako vhodného bezpečnostního zařízení závisí na stanovené rizikovosti provedené konstruktéry, zpracovateli normy a dalšími pracovníky v souladu s EN 292-1 a EN 1050.

 

Definice dvouručního ovládacího zařízení je uvedena v 3.1 a je jí dávána přednost před definicí v 3.23.4 EN 292-1:1991.

 

Definici dvouručního ovládacího zařízení uvedené v této normě mohou vyhovovat i některá uspořádání odblokovacích (ovládacích) zařízení (viz 3.23.2 EN 292-1:1991) a/nebo bezpečnostních tipovacích zařízení*) (viz 3.23.3 EN 292-1:1991). Definici dvouručního ovládacího zařízení, uvedené v této normě, mohou dále také vyhovovat některá speciální ovládací zařízení - např. jako je závěsný panel u robotů a některé ovládače jeřábů - vyžadující použití obou rukou.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma určuje bezpečnostní požadavky na dvouruční ovládací zařízení a jeho logické jednotky jak je definováno v 3.1.

 

Tato norma popisuje hlavní vlastnosti dvouručního ovládacího zařízení k dosažení bezpečnosti a ukazuje kombinaci funkčních vlastností u třech typů. Norma neplatí pro zařízení, která jsou určena k používání jako odblokovací zařízení, bezpečnostní tipovací zařízení a jako speciální ovládací zařízení.

 

Tato norma blíže neurčuje u kterých strojů musí být použito dvouruční ovládací zařízení. Také neurčuje, které typy dvouručního ovládacího zařízení musí být použity. Norma dále nespecifikuje vzdálenost mezi dvouručním ovládacím zařízením a nebezpečným prostorem (viz 9.8).

 

Norma uvádí požadavky, návod pro konstrukci a volbu dvouručního ovládacího zařízení (na základě stanovené rizikovosti), včetně jejich zhodnocení, zamezení vyřazení a vyvarování se závad. Tato norma také uvádí požadavky a návod pro dvouruční ovládací zařízení, obsahující programovatelné elektronické systémy (viz 7).

 

Tato norma platí pro všechna dvouruční ovládací zařízení, nezávisle na používané energii, včetně:

 

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Tipovací zařízení vyžaduje nepřetržité působení na ovládací prvek.


Strana 7

- dvouručních ovládacích zařízení, které jsou nebo nejsou nedílnými částmi stroje;

- dvouručních ovládacích zařízení, které se skládají z jednoho nebo více samostatných prvků.

 -- Vynechaný text --