ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                                  Červen 2021

Uzlování – Terminologie

ČSN 83 2610

 

Knots – Terminology


Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod............................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Termíny a definice.......................................................................................................................................................................... 5

2.1...... Základní termíny.............................................................................................................................................................................. 5

2.2...... Dílčí části vázání uzlů..................................................................................................................................................................... 6

2.3...... Typologie uzlů................................................................................................................................................................................. 7

3......... Jednoduché uzly........................................................................................................................................................................... 10

4......... Kotevní uzly.................................................................................................................................................................................... 12

4.1...... Pro kotvení do jednoho kotevního bodu................................................................................................................................... 12

4.2...... Pro kotvení do více kotevních bodů........................................................................................................................................... 14

5......... Spojovací uzly............................................................................................................................................................................... 16

6......... Speciální uzly................................................................................................................................................................................ 17

6.1...... Anomální uzly................................................................................................................................................................................ 17

6.2...... Manipulační uzly........................................................................................................................................................................... 19

7......... Samosvorné uzly.......................................................................................................................................................................... 21

7.1...... Manipulační – výstupové uzly.................................................................................................................................................... 21

7.2...... Manipulační – blokovací uzly..................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní) Nejběžnější varianty uzlů............................................................................................................................. 25

Rejstřík......................................................................................................................................................................................................... 26

 

Introduction........................................................................................................................................................................................... 4

1......... Scope........................................................................................................................................................................................ 5

2......... Terms and definitions............................................................................................................................................................ 5

2.1...... Basic terms............................................................................................................................................................................... 5

2.2...... Elements of knots................................................................................................................................................................... 6

2.3...... Typology of knots.................................................................................................................................................................... 7

3......... Basic (simple) knots............................................................................................................................................................. 10

4......... Anchor knots.......................................................................................................................................................................... 12

4.1...... For single anchor point........................................................................................................................................................ 12

4.2...... For multiple anchor points.................................................................................................................................................. 14

5......... Bend knots............................................................................................................................................................................. 16

6......... Special knots......................................................................................................................................................................... 17

6.1...... Anomalous knots.................................................................................................................................................................. 17

6.2...... Handling knots...................................................................................................................................................................... 19

7......... Self-clamping knots............................................................................................................................................................. 21

7.1...... Handling knots – ascending knots.................................................................................................................................... 21

7.2...... Handling knots – locking knots.......................................................................................................................................... 23

Annex A (informative) The most common variants
of knots................................................................................................................................................................................... 25

Glossary of terms.............................................................................................................................................................................. 27

 

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

ČSN EN 564 (94 2001) Horolezecká výzbroj – Pomocná šňůra – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 565 (94 2002) Horolezecká výzbroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 892+A1 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1891 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Nízko průtažná lana s opláš-
těným jádrem

ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CRAA – Ústav bezpečnosti práce ve výškách, z. ú., IČO 09934910; Ing. Ondřej Belica, DiS., Bc. Milan Linhart

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

 

Introduction

Účelem této normy je definovat a sjednotit terminologii, termíny a definice týkající se nejběžnějších uzlů uží-
vaných při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, v horolezectví, vojenském lezení, při pracích ve výš-
kách a nad volnou hloubkou policejních jednotek, v stro-
molezectví, záchranářství a speleologii. Nepřináší úplný
ani taxativní výčet všech uzlů užívaných při těchto činnostech.

 

The purpose of this technical standard is to define and unify the terminology, terms and definitions concerning the most common knots used for work at heights (rope access), mountaineering, military climbing, rope activities at heights of police units, tree climbing, rescue and caving. It does not provide a complete or exhaustive list of all knots used in these activities.

Terminologie vychází v první řadě z principu vázání a fungování uzlů, z autora uzlu, z použití uzlu, nebo z ustáleného a běžně užívaného pojmenování uzlu.

 

The terminology is based primarily on the principle and function of the knots tied, the author of the knot, the usage of the knot, or according to the established and conventional name of the knot.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato norma stanovuje terminologii, termíny a definice týkající se nejběžnějších uzlů užívaných při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, v horolezectví, vojen-
ském lezení, stromolezectví a záchranářství.

 

This technical standard established the terminology, terms and definitions related to the most common knots used in work at heights (rope access), mountaineering, military climbing, tree climbing and rescue

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.