ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.27; 01.040.75; 27.190; 75.160.40                                                                                             Červen 2020

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv
a biokapalin pro energetické využití –
Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé –
Část 1: Terminologie

ČSN
EN 16214-1+A1

83 8260

 

Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators
and verifiers –
Part 1: Terminology

Critères de durabilité de la production des biocarburants et bioliquides pour des applications énergétiques – Principes, critères, indicateurs et vérificateurs –
Partie 1: Terminologie

Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen für Energieanwendungen –
Grundsätze, Kriterien, Indikatoren und Prüfer –
Teil 1: Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16214-1:2012+A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16214-1:2012+A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16214-1 (83 8260) z února 2013.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2019. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 19011:2012 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN 14588:2011 (83 8200) Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

ČSN ISO 6107-3:1996/Amd. 1:2010 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 3

ČSN P CEN/TS 16214-2 (83 8260)Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 10417:2004 (45 1214) Naftový a plynárenský průmysl – Pojistné ventily v zemním provedení – Navrhování, montáž, obnovování funkce

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty
a o změně směrnice Rady 93/12/EHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a termínu 3.50 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČO 66563992

(Zpracovatel původní normy: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.,
Ing. Zdeňka Šedivá)

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva a biomasa pro energetické
využití

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 16214-1:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Listopad 2019

ICS 01.040.27; 01.040.75; 27.190; 75.160.40

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití –
Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé –
Část 1: Terminologie

Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy
applications – Principles, criteria, indicators and verifiers –
Part 1: Terminology

Critères de durabilité de la production
des biocarburants et bioliquides
pour des applications énergétiques –
Principes, critères, indicateurs et vérificateurs –
Partie 1: Terminologie

Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen
für Energieanwendungen – Grundsätze, Kriterien,
Indikatoren und Prüfer –
Teil 1: Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-07-20 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne
2019-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky   Ref. č. EN 16214-1:2012 +A1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva................................................................. 5

Úvod............................................................................................. 6

1......... Předmět normy.............................................................. 8

2......... !Citované dokumenty............................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................ 8

Příloha A (normativní) Návod k identifikaci použitých
zbytků............................................................................ 25

Příloha B (informativní) Rozhodovací diagram................. 26

Příloha C (informativní) Překlad termínů............................ 28

Příloha D (informativní) Odchylky typu A............................ 32

Bibliografie................................................................................ 34

Rejstřík....................................................................................... 36

 

European foreword.................................................................... 5

Introduction.................................................................................. 6

1......... Scope............................................................................... 8

2......... !Normative references............................................. 8

3......... Terms and definition..................................................... 8

Annex A (normative) Guidance on the identification
of residues to use........................................................ 25

Annex B (informative) Decision tree................................... 26

Annex C (informative) Translation of terms....................... 28

Annex D (informative) A-deviations..................................... 32

Bibliography.............................................................................. 34

Index........................................................................................... 37

 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 16214-1:2012+A1:2019) vypra-
covala technická komise CEN/TC 383 Udržitelně pro-
dukovaná biomasa pro energetické využití,
jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

 

This document (EN 16214-1:2012+A1:2019) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications”, the secretariat of which is held by NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2020.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2020, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument obsahuje změnu 1, která byla schvá-
lena CEN dne 13. listopadu 2019.

 

This document includes Amendment 1 approved by CEN on 13 November 2019.

!Tento dokument nahrazuje EN 16214-1:2012."

 

!This document supersedes EN 16214-1:2012."

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

 

The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !".

Tato evropská norma obsahuje následující části:

 

This European Standard comprises the following parts:

    EN 16214-1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu bio-
paliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 1: Termino-
logie;

 

    EN 16214-1 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators and verifiers – Part 1: Terminology;

    prCEN/TS 16214-2 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmot-
nostní bilance;

 

    prCEN/TS 16214-2 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators and verifiers – Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance;

    EN 16214-3 Kritéria udržitelnosti pro výrobu bio-
paliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Bio-
diverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody;

 

    EN 16214-3 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators and verifiers – Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes;

    EN 16214-4 Kritéria udržitelnosti pro výrobu bio-
paliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použi-
tím analýzy životního cyklu.

 

    EN 16214-4 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators and verifiers – Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis approach.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Úvod

 

Introduction

Směrnice 2009/28/ES [1] o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, označovaná jako směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), zahrnuje zdokonalený závazný režim udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny pro evropský trh. Směrnice RED obsa-
huje závazná kritéria, týkající se úspory emisí skle-
níkových plynůNP1), půdy s vysokou hodnotou bio-
logické rozmanitosti, půdy s velkou zásobou uhlíku a zemědělsko-environmentální praxe. Několik článků směrnice uvádí požadavky na členské státy EU a hos-
podářské subjekty v Evropě. Státy, které nejsou členy EU, mohou mít odlišné požadavky a kritéria, například na stanovení snížení emisí skleníkových plynů.

 

Directive 2009/28/EC [1] of the European Commission on the promotion of the use of energy from renewable sources, referred to as the Renewable Energy Directive (RED), incorporates an advanced binding sustainability scheme for biofuels and bioliquids for the European market. The RED contains binding sustainability criteria to greenhouse gas savings, land with high biodiversity value, land with high carbon stock and agro-environmental practices. Several articles in the RED present requirements to European Member States and to economic operators in Europe. Non-EU countries may have different requirements and criteria on, for instance, the GHG emission reduction set-off.

Kritéria udržitelnosti jsou rovněž závazně stanovena ve směrnici 98/70/ES [15] o jakosti benzinu a moto-
rové nafty, která je novelizovaná směrnicí 2009/30/ES [2] (pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a ply-
nových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů). Směrnice 98/70/ES je uváděna jako směrnice o jakosti paliv (FQD).

 

The sustainability criteria are also mandated in Directive 98/70/EC [15] relating to the quality of petrol and diesel fuels, via the amending Directive 2009/30/EC [2] (as regards the specification of petrol, diesel and gasoil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions). Directive 98/70/EC is referred to as the Fuels Quality Directive (FQD).

!Směrnice (EU) 2015/1513 [3] je uváděna jako směrnice ILUC, nahrazuje jak RED, tak FQD."

 

!Directive 2015/1513 [3], referred to as the ILUC Directive, amends both the RED and the FQD."

V květnu 2009 požádala Evropská komise CEN o zahá-
jení práce na normě (normách) týkající se:

 

In May 2009, the European Commission requested CEN to initiate work on standard(s) on:

    zavedení metody hmotnostní bilance u hospo-
dářských subjektů pro řízení řetězce dohledu;

 

    the implementation, by economic operators, of the mass balance method of custody chain management;

    zajištění dokladů hospodářskými subjekty potvrzu-
jícími, že produkce surovin nenarušuje účely ochrany přírody, že sklizeň surovin je nezbytná k tomu, aby si travní porosty zachovaly svůj stávající stav, a že pěstování a sklizeň surovin nezahrnuje odvodnění předtím neodvodněné půdy;

 

    the provision, by economic operators, of evidence that the production of raw material has not interfered with nature protection purposes, that the harvesting of raw material is necessary to preserve grassland’s grassland status, and that the cultivation and harvesting of raw material does not involve drainage of previously undrained soil;

    auditu informací předkládaných hospodářskými subjekty prováděného členskými státy a dobro-
volnými systémy.

 

    the auditing, by Member States and by voluntary schemes of information submitted by economic operators.

Jak ES, tak CEN souhlasily s tím, že tyto normy mohou hrát roli při zavádění strategie EU v oblasti udržitelnosti biopaliv a biokapalin. Ve sdělení Komise o praktickém zavádění systému udržitelnosti biopaliv a biokapalin v EU a pravidlech výpočtu pro biopaliva je uvedena připravenost CEN na tuto práci (2010/C 160/02, [27]).

 

Both the EC and CEN agreed that these may play a role in the implementation of the EU biofuel and bioliquid sustainability scheme. In the Communication from the Commission on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels (2010/C 160/02, [27]), awareness of the CEN work is indicated.

Je všeobecně přijímáno, že udržitelnost jako celek zahr-
nuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty. Evropské směrnice nařizují splnění několika kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Tato evropská norma byla vypracována s cílem pomoci členským státům EU a hospodářským subjektům při zavádění požadavků udržitelnosti biopaliv a biokapalin naříze-
ných v evropských směrnicích. Tato evropská norma

 

It is widely accepted that sustainability at large encompasses environmental, social and economic aspects. The European Directives make mandatory the compliance of several sustainability criteria for biofuels and bioliquids. This European Standard has been developed with the aim to assist EU Member States and economic operators with the implementation of EU biofuel and bioliquids sustainability requirements

se omezuje na některé aspekty týkající se posouzení udržitelnosti biomasy vyrobené pro energetické využití. To znamená, že samotná shoda s touto normou nebo jejími částmi nedokazuje, že byla biomasa vyrobena udržitelně.

 

mandated by the European Directives. This European Standard is limited to certain aspects relevant for a sustainability assessment of biomass produced for energy applications. Therefore compliance with this standard or parts thereof alone does not substantiate claims of the biomass being produced sustainably.

Kde je to na místě, části této normy obsahují na konci přílohu, která informuje uživatele o vazbě mezi poža-
davky v evropské směrnici a požadavky v normě CEN.

 

Where applicable, the parts of this Standard contain at the end an Annex that informs the user of the link between the requirements in the European Directive and the requirements in the CEN Standard.


1 Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biopaliv a bioka-
palin pro energetické využití. !Tento dokument se specificky zabývá některými příslušnými termíny a defi-
nicemi používanými ve směrnici Evropského parla-
mentu a Rady 2009/28/ES [1], označované jako směrnice o obnovitelné energii (RED) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES [2], ozna-
čované jako směrnice o kvalitě paliv (FQD), obě změ-
něné směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, označované jako směrnice ILUC [3] nebo v jiných evropských předpisech.

 

This European Standard defines the terminology to be used in the field of sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications. !This document specifically considers some relevant terms and definitions used in the European Commission Directive 2009/28/EC [1], referred to as Renewable Energy Directive (RED), and in the European Commission Directive 2009/30/EC [2] referred to as Fuel Quality Directive (FQD), both amended by European Parliament and Council Directive 2015/1513, referred to as the ILUC Directive [3], or in other European regulations.

POZNÁMKAToto vydání normy nepokrývá požadavky směr-
nice 2018/EU/2001, přepracované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (označované jako RED II)."

 

NOTE This edition of the standard does not cover the requirements in Directive 2018/EU/2001, the recast of the Renewable Energy Directive (referred to as RED II)."

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V české legislativě se používá termín „skleníkové plyny“, proto v příslušném textu normy tam, kde je to vhodné, je „greenhouse gas přeložen do množného čísla.