ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                  Březen 2020

Vnitřní ovzduší –
Část 34: Strategie měření koncentrace částic
ve vzduchu

ČSN
ISO 16000-34

83 5801

 

Indoor air –
Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles

Air intérieur –      
Partie 34: Stratégie pour la mesure des particules en suspension

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 16000-34:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 16000-34:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje obecné strategie pro stanovení koncentrace částic ve vnitřním ovzduší v rozsahu velikostí od přibližně 1 nm do 100 mm, včetně frakcí částic PM10, PM2,5, PM1 a ultrajemných částic (UFP).

Kromě toho dokument popisuje metody identifikace typických zdrojů, hlavní zdroje a dynamiku částic ve vnitřním ovzduší. Jsou popsány různé metody měření, společně s jejich výhodami a nevýhodami a oblastmi použití, stejně jako obecná doporučení pro vzorkování a zisk reprezentativního vzorku.

Stanovení nejistoty měření a minimální požadavky na uvádění zprávy o měření jsou také součástí tohoto dokumentu.

Dokument se nevztahuje na měření bioaerosolů nebo pro chemický popis částic a ani na měření částic v prostoru pro cestující ve vozidlech a ve veřejné dopravě.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 16000-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO 16000-1:2007 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 4225:1997 (83 5001) Kvalita ovzduší – Obecná hlediska – Slovník

ČSN ISO 7708:1998 (83 5004) Kvalita ovzduší – Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik

ČSN EN ISO 20988 (83 5025) Kvalita ovzduší – Pokyny pro určení nejistoty měření

ČSN EN ISO 23210:2010 (83 4793) Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu – Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů

ČSN EN ISO 29464:2020 (12 5300) Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie

ČSN EN 12341:2014 (83 5612) Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

ČSN EN 15259:2008 (83 4785) Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

ČSN EN 15445:2009 (83 4786) Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů – Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 117 Kvalita ovzduší

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.