ICS 13.080.05

ČSN

EN ISO 21268-2

 

83 6230

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Postupy vyluhování pro následné chemické
a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů –
Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 21268-2 (83 6230) z května 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.