ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.080.99                                                                                                                                  Duben 2019

Kvalita půdy – Návod pro stanovení hodnot pozadí

ČSN
EN ISO 19258

83 6205

idt ISO 19258:2018

Soil quality – Guidance on the determination of background values

Qualité du sol – Lignes directrices pour la détermination des valeurs de bruit de fond

Bodenbeschaffenheit – Leitfaden zur Bestimmung von Hintergrundwerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19258:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19258:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19258 (83 6205) z ledna 2012.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11074 zavedena v ČSN EN ISO 11074 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8165-1 (75 7529) Jakost vod – Stanovení vybraných jednosytných fenolů – Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 10390 (83 6221) Kvalita půdy – Stanovení pH

ČSN EN ISO 10693 (83 6375) Kvalita půdy – Stanovení obsahu uhličitanů – Odměrná metoda

ČSN ISO 10694 (83 6410) Kvalita půdy – Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

ČSN EN ISO 11260 (83 6225) Kvalita půdy – Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého

ČSN EN ISO 11272 (83 6611) Kvalita půdy – Stanovení objemové hmotnosti po vysušení

ČSN EN ISO 11369 (75 7577) Jakost vod – Stanovení vybraných herbicidů – Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

ČSN ISO 11464 (83 6160) Kvalita půdy – Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

ČSN EN ISO 16133 (83 6130) Kvalita půdy – Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu

ČSN EN ISO 17380 (83 6350) Kvalita půdy – Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů – Metoda kontinuální průtokové analýzy

ČSN EN ISO 25177 (83 6140) Kvalita půdy – Popis půdy v terénu

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, k článkům 5.3.3, 5.4.1.1.3 a k přílohám A a B doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 19258
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2018

ICS 13.080.99                                                                                                                                                

Kvalita půdy – Návod pro stanovení hodnot pozadí
(ISO 19258:2018)

Soil quality – Guidance on the determination of background values
(ISO 19258:2018)

Qualité du sol – Lignes directrices pour
la détermination des valeurs de bruit de fond
(ISO 19258:2018)

Bodenbeschaffenheit – Leitfaden zur Bestimmung
von Hintergrundwerte
(ISO 19258:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-08-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 19258:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19258:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 190 Kvalita půdy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 345 Charakterizace půdy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19258:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19258:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 19258:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Postupy.............................................................................................................................................................................................. 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Cíle a technické přístupy................................................................................................................................................................ 9

5.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2.2... Látky a parametry.......................................................................................................................................................................... 10

5.2.3... Studovaná oblast........................................................................................................................................................................... 11

5.2.4... Časové období............................................................................................................................................................................... 11

5.2.5... Rozsah vzorkování........................................................................................................................................................................ 11

5.3...... Vyhodnocení existujících údajů.................................................................................................................................................. 12

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.3.2... Úplnost množin dat/minimální požadavky............................................................................................................................... 12

5.3.3... Srovnatelnost údajů (odběr vzorků, terminologie, analýzy).................................................................................................. 13

5.3.4... Zkoumání odlehlých hodnot........................................................................................................................................................ 13

5.4...... Sběr nových údajů........................................................................................................................................................................ 13

5.4.1... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 13

5.4.2... Analýza půdy.................................................................................................................................................................................. 17

5.5...... Zpracování a uvádění dat............................................................................................................................................................ 18

5.5.1... Statistické vyhodnocení dat......................................................................................................................................................... 18

5.5.2... Zobrazování a uvádění dat.......................................................................................................................................................... 17

6......... Zacházení s daty/řízení kvality.................................................................................................................................................... 19

Příloha A (informativní) Testy odlehlých hodnot.................................................................................................................................. 21

Příloha B (informativní) Příklady hlavních látek a parametrů........................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 190 Kvalita půdy, subkomise SC 7 Hodnocení vlivů.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 19258:2005), které bylo technicky revidováno. Dále jsou uvedeny hlavní rozdíly oproti předchozímu vydání:

    kapitoly 2 a 3 a články 5.3, 5.4, 5.5 a příloha B (dříve příloha C) byly zcela technicky revidovány;

    článek 5.2.2 byl revidován a jeho struktura byla změněna na 5.2.2.1 Základní parametry, 5.2.2.2 Perzistentní látky (článek rozdělen na 5.2.2.2.1 Anorganické látky a 5.2.2.2.2 Organické látky) a 5.2.2.3 Neperzistentní látky (přidán článek);

    do článku 5.2.5 byl přidán text;

    „typologický“ bylo v celém dokumentu nahrazeno slovem „s úsudkem“;

    z přílohy A byly vypuštěno „měřítko vzorkování“;

    byla aktualizována Bibliografie.

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí zásady a hlavní metody stanovení hodnot pozadí anorganických a organických látek v půdách v místním/regionálním měřítku. Nezahrnuje měřítko místa.

Tento dokument je návodem na strategii odběru vzorků a zpracování údajůNP1) a identifikuje metody pro odběr vzorků a jejich analýzu.

Tento dokument není návodem na stanovení hodnot pozadí pro podzemní vody a sedimenty.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro pozorované hodnoty se používá synonymum „data“ (viz ČSN ISO 3534-1:2010, 1.4).